كانسر مري Esophageal Cancer

نويسنده: سيد مسعود حسينيان
استاد راهنما: خدايي
استاد مشاور: زريسفي
تاريخ دفاع: 1375/07/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: كانسر مري يكي از شايعترين بدخيمي هاي دستگاه گوارش مي باشد. اين بيماري با علائمي شامل اشكال در بلع Dyshagia) 83%)، كاهش وزن Weight loss) 60%)، درد قسمت قدامي و منفي سينه 50% مشخص مي شود.
اين بيماري بطور غالب در مردان در دهه پنجم تا هشتم ديده مي شود و معمولاً از اپي تليوم سنگفرشي منشاء مي گيرد. شيوع اسكوآموس سل كارسينوما مري (Scc) در افراديكه به مقدار زياد سيگار مي كشند يا اينكه ساير نئوپلاسمهاي حلقي- حنجره اي (otolaryngologic neoplasm) دارند رو به افزايش است. استازهايي كه در اثر مصرف بيش از حد الكل ايجاد مي شوند خود مي توانند باعث گسترش اين نئوپلاسم شوند.
تومورهاي بدخيم در قسمت ديستال مري معمولاً آدنوكارسينوماهايي هستند كه از معده منشاء مي گيرند و به طرف قسمت فوقاني گلوت (gullet) گسترش مي يابند.
در مقابل كارسينوماي سلولهاي سنگفرشي مري (SCC) بندرت به معده تهاجم پيدا مي كند. آدنوكارسينوماي اوليه مري نادر مي باشد و احتمالاً از اپي تليوم بارت (Barrett) منشاء مي گيرد.
براي تشخيص صحيح كارسينوماي مري از روشهاي مختلفي استفاده مي شود.
كلمات كليدي: