نكات عملي در تشخيص و درمان ايدز در كودكان براي پزشكان و والدين

نويسنده: مريم مستغني يزدي
استاد راهنما: محمد حسين سلطان زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: در ايدز كودكان آنچه مهم است چگونگي تشخيص بيماري مي باشد زيرا تظاهرات بيماري در آنان بسيار متنوع بوده داراي طيف وسيعي مي باشد.
روش تشخيص بيماري در كودكان عليرغم بزرگسالان كه ربطي به سن آنان ندارد مرتبط با سن مي باشد يعني در هر سني روش خاصي براي تشخيص بيماري ايدز كودكان وجود دارد.
آنچه پزشكان مي بايست در نظر داشته باشند ظن به بيماري، يافتن ريسك فاكتورهاي ابتلا به بيماري و سپس انتخاب روش صحيح براي تشخيص بيماري ايدز در كودك، با در نظر گرفتن سن او مي باشد.
در اين راستا سعي شده مطالبي ارائه شود كه علاوه بر دادن شناخت كلي نسبت به بيماري و عامل مولد آن و تظاهرات اصلي و شايع بيماري، راههاي عملي تشخيص بيماري ايدز در كودكان توصيه شود.
بيماري ايدز درمان و واكسن ندارد ولي درمانهاي نگه دارنده اين بيماري نيز از جمله مسائل مهمي است كه هر پزشكي بايد دقيقاً نسبت به آن آگاهي داشته باشد. چه داروئي در كودكان بهترين اثر را دارد، زمان شروع چنين درمانهائي، طول دوره درمان، عوارض درمان، موارد لازم براي پروفيلاكسي عليه عفونتهاي همراه بيماري كه در كودكان مبتلا به ايدز بوجود مي آيد و نهايتاً واكسيناسيون اين كودكان از جمله مسائل بسيار مهم مي باشد.
بخش هايي از پايان نامه اختصاص به مسأله درمان و پيشگيري از عفونتهاي همراه و واكسيناسيون كودكان مبتلا دارد.
اطلاعات بهداشتي عمومي كه پرسنل پزشكي و خانواده ها بايد نسبت به آن آگاهي داشته باشند از جمله شناخت كلي بيماري، روش هاي انتقال بيماري، راههاي پيشگيري از بيماري نيز در بخش هاي جداگانه اي مرور شده اند.
اپيدميولوژي بيماري در جهان و ايران و آمار كل مبتلايان و همينطور تعداد و درصد كودكان مبتلا به بيماري نيز به صورت نمودار و نقشه در قسمتهاي مجزا آورده شده است.
كلمات كليدي: