عوارض ايدز در گوش و حلق و بيني

نويسنده: حميرا ثاقب
استاد راهنما: محمدعلي حاجي علي اكبري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: همانطوريكه گفته شد تظاهرات گوش و حلق و بيني در عفونت HIV به خوبي شناخته شده است و يافته هاي آن در بيماران مبتلا به ايدز شرح داه شده است.
اين تظاهرات را در سه گروه مجزا مي توان تقسيم بندي كرد:
1- تومورهاي ايجاد شده ناشي از سركوب ايمني
2- عفونتهاي فرصت طلب ناشي از نقص ايمني
3- اثرات مستقيم ويروس HIV
در ايدز به علت تضعيف و سركوب سيستم ايمني بدن انواع تومورهاي بدخيم سيستم گوش و حلق و بيني را درگير مي كند.
شايعترين تومور درگير كننده گوش و حلق و بيني ساركوم كاپوزي است و پس از آن در درجات بعدي لنفوم غير هوچكيني و ساركومهاي مختلف قرار دارند. ساركوم كاپوزي از سلولهاي اندوتليال عروق منشاء گرفته و بصورت كانونهاي متعدد پوست قسمتهاي مختلف گوش و حلق و بيني و حتي مخاط دهان را گرفتار مي سازد. ابتلاي نوك بيني و اوريكل گوش خارجي از محلهاي شايع ساركوم كاپوزي است. از محلهاي ديگر وستيبول بيني، حفره بيني، سينوس ماگزيلاري مي باشد. تومورهاي ديگر نيز مي توانند مناطق بالا و همچنين سينوس اتموئيد، نواحي لوزه غدد پاروتيد، كام نرم- لارنكس- ديوارهاي حلق، هيپوفارنكس، نازوفارنكس را درگير نمايند كه در هر منطقه علائم خاص خود را ايجاد مي كنند كه در مورد آنها بحث شده است. از عوارض ديگر شايع Hairy leukoplakia مي باشد كه به صورت برجستگيهاي سفيد در مخاط زبان و كناره آن شايع است. از عفونتهاي شايع در اين افراد عفونت با ويروس هرپس سيمپلكس است كه يك عفونت ويرال بوده و به صورت ضايعات وزيكولي كوچك و بزرگ همراه با درد در لثه، لب، كام، زبان مشاهده مي گردد.
كانديديازيس عفونت ديگري است كه به علت ضعف ايمني ايجاد شده و سيستم گوش و حلق و بيني را درگير مي نمايد. سينوزيت اوتيت گوش مياني با عفونتهاي معمولي و فرصت طلب بسيار شايع است. اوتيت گوش خارجي در اثر باكتريها و قارچها نيز وجود دارد. بطور كلي عفونتهاي گوش در بيماران ايدز شامل:
- اوتيت به علت عفونتهاي معمول مثل هموفيلوس و پنوموكوك
- عفونتهاي مايكوباكتريال گوش و استخوان تمپورال
- عفونتهاي قارچي شامل: 1- عفونت قارچي گوش خارجي كه نوع آسپرژيلوس در آن شايعتر است. 2- عفونتهاي قارچي گوش مياني، گوش داخلي و اجزاي نگهدارنده كه مهمترين قارچهاي ايجاد كننده آن كريپتوكوك، موكور ميكوزيس، آسپرژيلوس و كانديديازيس مي باشد قارچهاي ايجاد كننده آن كريپتوكوك، موكورميكوزيس، آسپرزيلوس و كانديديازيس مي باشد اوتيت اكسترن بدخيم نيز از عوارضي است كه مي تواند در اين بيماران بوجود آيد كه توسط پسودومونا آيروژينوزا ايجاد مي گردد.
عفونتهاي فرصت طلب قارچي سينوس در مبتلايان به ايدز شايع است كه توسط موكورميكوزيس، آسپرژيلوس و ساير عفونتها فرصت طلب مثل كانديدا ايجاد مي گردد.
ترشحات پشت حلق كه مي تواند سبب سرفه هاي مزمن شديد در اين بيماران گردد بسيار شايع است، اين ترشحات مي تواند به علت اثر مستقيم ويروس HIV و رينيت آلرژيك و يا به علت عفونتهاي باكتريال معمولي يا فرصت طلب بوجود آيد.
كاهش شنوايي و از دست دادن شنوائي در بيشتر موارد ايدز مشاهده مي شود كه بطور شايعتر از نوع عصبي- حسي است اگر اختلال هدايتي به علت گرانولومهاي ناشي از پنوموسيستيس كاريني در كانال گوش خارجي و يا توبركولوزيس نيز وجود دارد.
ديگر ضايعه اي كه ممكن است به ايدز ايجاد گردد پارالزي عصب فاسيال است كه بطور ثانويه به علت عفونت ناشي از هرپس و همينطور به علت ضايعات و عفونتهاي سيستم عصبي مركزي ايجاد مي گردد.
كلمات كليدي: