ايدز در گوش و حلق و بيني بررسي تظاهرات 95 مورد بيمار مبتلا در بيمارستان امام خميني تهران

نويسنده: شهرام گندم چين
استاد راهنما: سيدعباس صفوي نائيني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي،
چكيده: گوش و حلق و بيني و سر و گردن يكي از شايعترين مكانهاي بروز تظاهرات AIDS مي باشند. شيوع اين تظاهرات بسته به نوع تحقيق انجام گرفته بين 41 تا 100 درصد گزارش شده است. از ميان اين تظاهرات لنفادنوپاتي، ساركوم كاپوزي و كانديدياز دهاني بيش از ساير حالات گزارش شده اند.
ما اقدام به يك بررسي گذشته نگر (Reterospective) جهت تعيين فراواني تظاهرات مربوط به ENT و سر و گردن بر روي پرونده 95 بيمار مبتلا به عفونت AIDS/HIV در بيمارستان امام خميني تهران نموديم. هر كدام از اين بيماران بين يك تا شش سال تحت نظر قرار داشتند. پس از دو مرحله، 40 پرونده بدون نقص يا كم نقص انتخاب گرديد و محتواي آنها استخراج شد. نتيجه بدست آمده نشان مي داد:
لنفادنوپاتي با شيوعي قريب به 63 درصد، شايعترين تظاهرات سر و گردن گزارش شده در اين بيماران است. كانديدياز دهاني با 45% و درماتيت سبورئيك سر و صورت و سينوزيت هر كدام با 23% فراواني، در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
با توجه به پانزده تظاهر مختلف گوش و حلق و بيني مشاهده شده، در مجموع 85 درصد از بيماران بررسي شده، داراي دست كم يك تظاهر در محدوده گوش و حلق و بيني و سر و گردن بودند.
كلمات كليدي: