مقايسه اثر Atorvastatin و Simvastatin بر سطح چربي هاي خون

نويسنده: آرزو محمدي فر
استاد راهنما: مجيد نقيب زاده مشايخ
استاد مشاور: لطيف گچكار
تاريخ دفاع: 1386/07/04
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: روش انجام كار: اين مطالعه يك كارآزمايي باليني بر روي 100 بيمار مبتلا به dyslipidemia مي باشد. بيماران به صورت( randomized، atorvastatin (20mg و يا( Simvastatin (20mgدريافت كردند و در دو گروه 50 نفري مورد مقايسه قرار گرفتند. مقادير پارامترهاي چربي و آنزيم هاي كبدي و قلبي و عضلاني، قبل از شروع درمان ثبت شد. پس از 1.5و 3 ماه از شروع درمان، بيماران از لحاظ مقادير چربيهاي خون و آنزيمها و ابتلا به عوارض جانبي مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: در پايان مطالعه مشخص شد، كه Atorvastatin موجب كاهش بيشتري در ميزان LDL-C، Total cholesterol و TG شده است. ميزان افزايش HDL-C در گروه دريافت كننده Simvastatin، بالاتر بود. هيچ موردي از عوارض جانبي در دو گروه مورد مطالعه، مشاهده نشد.
كلمات كليدي: