بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي تهران از بيماري ايدز

نويسنده: محسن دانشمند مهرباني
استاد راهنما: مهرانگيز زنگنه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: تحقيق بر روي پزشكان عمومي تهران براي بررسي ميزان آگاهي آنان از بيماري ايدز بوده است. با بررسي كه بر روي متون انجام دادم كاري مشابه اين تحقيق تا به حال ارائه نشده است.
اهداف: a) اصلي: آگاهي از اين بيماري از نظر اتيولوژي، پاتوژنز، نحوه سرايت، ميزان خطر هر يك از روشهاي انتقال و سير بيماري و چگونگي برخورد با بيمار مبتلا به ايدز است. b) فرعي: سن، جنس، سال فارغ التحصيلي افراد مورد مطالعه، ميزان استفاده افراد از دوره هاي بازآموزي و مجلات، ميزان اطلاع از: راههاي انتقال ويروس، دوره كمون ويروس، روش پيشگيري بعد از تماس، شيردهي زنان ايدزي، روش غربالگري، عوارض مغزي و ريوي و مخاطي و پوستي.
روش بررسي: تحقيق به صورت توصيفي، مقطعي، تصادفي بر روي 384 پزشك عمومي در قالب يكسري سوالات مربوط به مشخصات پزشك و 25 سوال در رابطه با ايدز انجام شد.
نتايج: تعداد افراد شركت كننده 384 نفر (229 مرد، 155 زن)- سن: 24 تا 45 ساله- فارغ التحصيل: 1365 تا 1380- ميزان آگاهي از راههاي انتقال 98%- ميزان اطلاع از رده سلولي 71%، ميزان اطلاع از مراحل بيماري حدود 60%، ميزان اطلاع از دوره كمون 67%، ميزان اطلاع از روش پيشگيري 52%، ميزان اطلاع از عوارض حدود 70%، ميزان اطلاع از روش غربالگري 65%.
كلمات كليدي: