كاربرد رزين هالوژنه يددار براي گندزدائي آب در نقطه مصرف

نويسنده: گيتي حاجي محمد حسين كاشي
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: سيمين ناصري، اشرف السادات مصباح
تاريخ دفاع: 1375/04/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: صنعت تصفيه آب در نقطه مصرف بعنوان يكي از مناسبترين تكنولوژي هاي ابداع شده براي حذف و تقليل آلودگي هاي ميكروبي، معدني و آلي تا حد استانداردهاي مقرر آب آشاميدني معرفي و پيشنهاد شده است.
اين پژوهش بر اساس اهداف اصلي مطالعه، يعني طراحي و ساخت يك سيستم تصفيه خانگي براي گندزدائي آب به كمك رزين I3- و بررسي عملكرد آن انجام شده است.
در بخش اول پژوهش كيفيت آب ورودي به تصفيه خانه شماره سه تهران ( تصفيه خانه تهران پارس ) و آب خروجي از صافيها طي 4 ماه بررسي گرديد. (52 نمونه) نتايج حاصل نشان مي دهند كه ميزان كلي فرم و كلي فرم مدفوعي در آب زير صافي به ترتيب بين 0 تا 15 و0 تا 3 در نوسان بود. و حال آنكه همين عوامل در مورد آب خام به ترتيب بين 75 تا 1100 و 4 تا 60 در نوسان بود.
در بخش دوم دو واحد يكسان از زرين Filter Tap Atachment طراحي و كارائي آنها در حذف ميكروبها از آب خام و آب زير صافي با عبور نمونه آب ( خام و زير صافي ) با سرعت جريان تقريبي L/S 001/0 از هر دو ستون و نمونه برداري از آب خروجي آنها بطور منظم ( در دو سري ) بررسي شد. نتايج بررسي نشان داد كه ستون رزين I-3كارائي 100 درصد در حذف كلي فرم و كلي فرم مدفوعي دارا هستند. كدورت آب ورودي و خروجي ستون ها بررسي شد كه در هر دو مورد بهبود نسبي كيفيت تا كاهش صد در صد را نشان مي داد. آنيون هاي آب ورودي و خروجي از ستون ها بررسي شد و هيچ تبادل آنيونهاي موجود در آب و يون I-3 مشاهده نگرديد. يد باقي مانده در آب خروجي از ستون ها تشخيص داده نشد.
مقايسه اقتصادي بين كاربرد يد و كلر در زمينه گندزدائي آب نشان داد كه هزينه گندزدائي با يد دو برابر كلر مي باشد لكن THMs ناشي از يد زير حد استاندارد MCL (l µg/ 100) و 8/67 تا 5/99 درصد كمتر از كلر است.
كلمات كليدي: