هپاتيت E، D، C، B، A در كودكان و مواردي از آن در بيمارستانهاي شهيد دكتر بهشتي قم

نويسنده: ناصر طبيبي
استاد راهنما: فرهاد مهجوريان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: هپاتيت A، نوعي ويروس از جنس RNA بدون پوشينه به اندازه 27 نانومتر كه مقاوم به حرارت، اسيد و اتر است. و از خانواده پيكورنا و يروسهاست. اين ويروس در ابتدا جز انترويروس بود. پادتن هاي ضد HAV در دوره حاد بيماري كه فعاليت ترانسفرازهاي سرم بالاست و دفع ويروس در مدفوع ادامه دارد، يافت مي شود.
هپاتيت B : ويروس هپاتيت B نوعي ويروس DNA، ساختمان ژنومي نسبتا فشرده است. DNA ويروس هپاتيت B با وجود پيكر كوچك و مدور و 200 جفت باز خود، توليد چهار نوع محصول ويروس را رمز دهي مي كند.
رمز دهي براي ساخت پروتئين با كمك چهار ژن داراي محدوده مشترك به نامهاي X,P,C, S است كه بعدا اشاره مي شود. هپادنا ويروسها بجاي آنكه همانندسازي DNA را بطور مستقيم از الگوي DNA انجام دهند، نسخه برداري معكوس انجام مي دهند كه توسط DNA پلي مراز مي باشد، و به اين صورت است كه DNA با زنجيره (منفي) از روي پروژنوميك RNA نسخه برداري مي شود. مصادف شدن ظهور پادتن ضد HBS يا بهبود عفونت ويروس هپاتيت B و مشاهده افرادي كه با داشتن پادتن ضد HBS در برابر آلودگي مجدد مقاوم هستند. اخيرا توجه به تنوع مولكوكي ويروس هپاتيت B جلب شده است تغييراتي در ژنوم ويروس هپاتيت B بروز مي كند و عدم عرضه پروتئينهاي ويروسي بر سطح ويروس هپاتيت B را به جهش در يك قسمت يا چند قسمت ژن نسبت داده مي شوند.
هپاتيت سي non A, non B
آزمونهاي سرلوژيك حساس براي تشخيص هپاتيت A و B منجر به تشخيص مواردي از هپاتيت گرديده اند كه دوره كمون و نحوه انتقال آن همانند بيماري عفوني است اما نشانه هاي سرلوژيك هپاتيت A و B در آنها وجود ندارد. جستجو تقريبا 15 ساله براي تشخيص علل هپاتيت غير A و غير B منجر به كشف يك ويروس RNA با ويژگي هاي ايمونولوژيك هپاتيت غير A و غير B كه از طريق ترانسفوزيون منتقل مي شود پايان يافت.
هپاتيت D: عامل هپاتيت دلتا يا ويروس هپاتيت D نوعي ويروس ناقص حاوي RNA است، كه براي همانند سازي و ايجاد بيماري نياز به همكاري يا كمك ويروس هپاتيت B دارد. عامل دلتا نوعي ويروس 35 الي 57 نانومتري با ساختمان هيبريد، حساس به فرمالين و مختصري كوچكتر از ويروس هپاتيت B است. هپاتيت E: هپاتيت غير A غير B روده اي در هندوستان، آسيا، آفريقا و آمريكاي مركزي شيوع دارد و شبيه هپاتيت A، از راه روده انتشار مي يابد.
شيوع آن پس از سيليهاي موسمي و آلودگي مخازن آب صورت مي گيرد. اما موارد تك گير هم وجود دارند. خصوصيات اپيدميولوژيك ويروس هپاتيت E كه آن را از ساير عوامل بيماريهاي روده اي متمايز مي كند آن است كه انتقال آن از بيمار به اطرافيان نزديك به ندرت روي مي دهد. معلوم نيست كه آيا اين بيماري در مناطق غير اندميك نظير ايالات متحده وجود دارد يا خير. اما بررسيهاي اوليه نشان مي دهند كه ويروس هپاتيت E مشمول موارد اسپوراديك هپاتيت غير A و غير B در مناطق غير اندميك نيست.
كلمات كليدي: