بررسي هپاتيت هاي مزمن بدون علامت (بررسي بعد از مرگ)

نويسنده: محمود علي جواهري
استاد راهنما: عباس شكور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: هپاتيت، يك عارضه كاملاً شناخته شده اي مي باشد كه علل گوناگوني درايجاد آن شركت مي نمايد. در تعقيب گرفتاري سلولهاي كبدي در اين بيماري، يك عده علائم باليني و آزمايشگاهي بوجود ميايد كه پزشك معالج را به شناخت بيماري هدايت مي نمايد. مسلماً مثل بسياري از بيماريهاي ديگر اين بيماري نيز اشكال گوناگوني را دارا مي باشد. در فورمهاي كاملاً كلاسيك و شناخته شده پزشك معالج كمتر دچار اشتباه مي شود لكن در اشكال غير عادي و غير متعارف اساساً فرد مبتلا يا به پزشك مراجعه نمي نمايد و يا علت ديگري را براي بيماري خود عنوان مي نمايد. مشكل زماني بيشتر مي شود كه نشانه هاي آزمايشگاهي در شناخت بيماري كمكي نمي كنند. و لذا فرد مبتلا بدون اينكه خود و اطرافيانش بدانند مبتلا به نوعي بمياري كبدي است.
آنچه كه ما در اين بررسي بدان مي پردازيم تشخيص اينگونه از بيماران است و مسلماً با توجه به آنچه كه گفته شد اين امر امكان پذير نمي شود مگر با انجام كالبدگشايي يا نمونه برداري از كبد. مسلماً اگر بخواهيم در جامعه اطراف خود افراد بدون علائم را بستري و از كبد آنها نمونه برداري نمائيم گذشته از بروز خطرات احتمالي آن كمتر فردي راضي به چنين اقدامي مي شود و لاجرم براي گريز از اين مشكلات اجسادي را مورد بررسي قرار داديم كه اساساً علت مرگي غير از بيماري كبدي و يا صرفاً بر اثر تصادف داشتند.
گرفتن شرح حال و تاريخچه از اطرافيان بيمارگوياي اين مسئله بود كه فوت شده قبل از روز حادثه و يا مرگ اساساً فاقد بيماري و يا عارضه داخلي ديگر بود (هر چند اين اظهارات را بايد با شك تلقي كرد). نتايجي كه در اين بررسي گرفته شد:
1- شيوع كلي هپاتيت مزمن بدون علامت تقريباً حدود 0.6- 0.5% افراد جامعه است.
2- بيشتر اين مبتلايان را مردان تشكيل مي دهند.
3- بيشترين ميزان شيوع سني ابتلا به هپاتيت مزمن بدون علامت در محدوده 39-30 سالگي است.
4- كمترين ميزان شيوع سني ابتلا به اين بيماري بين 9-0 سالگي است.
5- زنان بطور كلي كمتر از مردان بدان مبتلا هستند.
6- در بسياري از آنها مصرف مواد مخدر و مسموميت با مواد مخدر وجود دارد.
7- مي توان زندگي شهرنشيني، در معرض سموم مختلف بودن، و مشاغل مختلف را عوامل خطر ساز فرعي در نظر گرفت.
كلمات كليدي: