هپاتيت دارويي و بررسي بيماران بستري در بيمارستان لقمان حكيم در سالهاي 1374-1372

نويسنده: مهناز خانعلي
استاد راهنما: محمد اسلامي تربتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: طيف وسيعي از آسيبهاي كبدي در اثر انواع زيادي از داروها ايجاد مي شود.
مكانيسم هاي ايجاد ضايعه كبدي شامل:
1- اثر توكسيك وابسته به دوز كه قابل پيشگيري مي باشد و ايجاد نكروز سلولهاي كبدي مي كند مثل استامينوفن.
2- واكنش ايديوسنكراتيك كه اثرات توكسيك غيرقابل پيش بيني دارد مثل هپاتيت ناشي از هالوتان وايز و نيازيد، هپاتيت مزمن ناشي از متيل دوپا و ...
03- آسيب كبدي با واسطه ايمني: به اين صورت كه داروها يا متابوليت ناشي از آنها نظير هاپتن روي سطح سلولهاي كبدي اعمال اثر مي كند.
البته بيماري كبد، سن، جنس و اختلالات ژنتيكي افراد سبب ايجاد متابوليتهايي مي شود كه سميت بيشتري ايجاد مي كند پيش آگهي ضايعات كبدي به نوع داروي مصرفي و شرايط باليني بيمار بستگي دارد.
تعدادي از داروها ايجاد ضايعاتي مي كنند كه تا 50% سبب مرگ و مير مي شوند ولي تعدادي از صدمات كشنده نيستند مثل كلستاز ناشي از استروژن و حتي عده اي از داروها نظير متوتركسات سير مزمن دارند و به سمت سيروز پيش مي روند. در بررسي بيماران مبتلا به زردي در 2 سال اخير بيمارستان لقمان حكيم 4 مورد مبتلا به هپاتيت ناشي از داروها بوده اند. ساير موارد مبتلا به هپاتيتهاي ويرال، كانسر پانكراس، كانسرهاي متاستاتيك و ... بوده اند.
در انتها 4 بيمار مبتلا به هپاتيت دارويي معرفي مي شود. كه حدود 1.4% بيماران مبتلا به زردي را در بررسي انجام شده شامل مي شود.
كلمات كليدي: