واكسن هپاتيت B

نويسنده: سيما رهروان
استاد راهنما: روزبه رفيعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/05/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، پزشكي تهران،
چكيده: اين تحقيق با هدف بررسي وضع بيماران پيوند كليه ازنظر ابتلا به هپاتيت C و بررسي سير بيماري بدنبال انجام پيوند كليه صورت گرفته است.
مراكز مورد استفاده شامل بيمارستان لبافي نژاد، بقيه الله، امام خميني و درمانگاه هپاتيت سازمان انتقال خون ايران است. تعداد 164 بيمار پيوند كليوي با استفاده از روش ELISAII از نظر ابتلا به هپاتيت C بررسي شدند و بر اين اساس 40 مورد +Anti HCV بدست آمد. اين بيماران بصورت گذشته نگر و آينده نگر مورد ارزيابي و پيگيري قرار گرفتند. در مطالعه آينده نگر پيگيري بمدت يكسال (سال 1375) و در مطالعه گذشته نگر از زمان پيوند تا شروع سال 75 انجام گرفت. پيگيري از نظر اندازه گيري آنزيمهاي كبدي، بيلي روبين، BUN، كراتي نين، مدت پيوند و دياليز، موارد دفع پيوند، روش درماني، نوع داروها و عوارض دارويي صورت گرفت و در 10 مورد از بيماران بيوپسي كبدي قبل از پيوند انجام گرفت و ارتباط آن با سطح آنزيم هاي كبدي و مدت دياليز مورد بررسي قرار گرفت.
در اين مطالعه مشخص شد شيوع +Anti HCV در بين بيماران پيوند كليه حدود 25% مي باشد. ازنظر تستهاي بيوشيميايي ميانگين ALT 47.29±57.42 و ميانگين AST38.9 ±43.38 IU/L بود. تفاوت معني دار بين آنزيمهاي قبل از پيوند و بعد از پيوند وجود نداشت (P=NS). مدت پيوند 29.35±38.85 ماه، مدت متوسط همودياليز 34.97±42.112 ماه و ميزان متوسط دريافت خون 1.27±2.175واحد گزارش گرديد. با محاسبه Correlation و رگرسيون، مشاهده گرديد ارتباطي بين آنزيمهاي كبدي و Score كبدي وجود ندارد (0.23 r= و P=NS). ميزان BUN و Cr قبل از پيوند در تمام موارد بالاتر از نرمال و بعد از پيوند حدود 75% (BUN) و 40% (Cr) بالاتر از نرمال بود. مقادير متوسط بيلي روبين در 95%-80% موارد در حد نرمال گزارش گرديد. بررسي عوارض دارويي نشاندهنده وجود عوارض مختلف در بيش از 50% موارد بود و روش درماني در ميزان عوارض موثر بود. از نتايج فوق چنين برمي آيد كه مثبت بودن Anti HCV نبايد بعنوان كنترانديكاسيون انجام پيوند در نظر گرفته شود. تمامي بيماران +Anti HCV بايد قبل از پيوند بيوپسي شوند و برحسب جواب بيوپسي اقدام درماني انجام گيرد. همچنين در اين بيماران لازم است احتياط و پيگيري بيشتري از نظر عفونت و عوارض دارويي به عمل آيد.
كلمات كليدي: