بررسي مقايسه اي باليني و دموگرافيك مبتلايان به هپاتيت مزمن و ناقلين سالم B،C

نويسنده: مسعود رضا سهرابي
استاد راهنما: رضا ملك زاده
استاد مشاور: محمدحسين يوسفي راد، سيد مؤيد علويان
تاريخ دفاع: 1375/07/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده علوم پزشكي،
چكيده: بيماري هپاتيت مزمن ويرال به عنوان يكي از مشكلات عمده بهداشتي درماني بخصوص دركشورهاي شرقي و جهان سوم مطرح است. به طوري كه طبق آمار سازمان بهداشت جهاني بالغ بر 5% افراد جهان مبتلا به اين بيماري هستند. در ايران تصور مي شود كه بالغ بر 3% آلودگي وجود داشته باشد. اين در حاليست كه ما نماي واضحي از بالين و تظاهرات آن در بيماران ايراني نداريم، از سوي ديگر به علت فقر فرهنگي و اقتصادي بسياري از موارد بيماري بدون پي گيري و مراقبت از آلودگي ساير افراد در جامعه پراكنده اند. طبق گفتارهاي ساير محققين از ساير كشورها روستايي بودن، فقر اقتصادي، تراكم بالا، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد كه هرچه سن ابتلا پائين تر باشد احتمال ازمان و به دنبال آن عوارض بيماري بيشتر مي گردد. در مطالعه اوليه كه به صورت pilot در دو مركز ارجاع بيماران مبتلا صورت گرفت نتايج زير بدست آمد: بيشترين مراجعه كنندگان مرد بوده كه مطابق با ساير مطالعات است (F/M=1.4) از لحاظ باليني همانند ساير مطالعات اكثريت فاقد علامت بوده و به دنبال اهداي خون متوجه بيماري خود شده اند، بعد از آن خستگي و بي حالي با 16.5%، بي اشتهايي با 7.1%، ادم با 5.5% و درد شكم با 6.7% بيشترين شكايات را شامل مي گرديده اند. از لحاظ آزمايشگاهي AST در 40 مورد (31.5%) بيماران بالا بوده كه از اين تعداد 39 نفر دچار بيماري فعال بوده اند. از لحاظ تحصيلات پدر و مادر در هر دو گروه بيشترين افراد فاقد سواد بوده اند كه اين امر در مادران بيماران نمود چشمگيرتري داشت (70.6%) كه خود زمينه فقر فرهنگي را بخوبي نشان مي دهد. درحالي كه بيشترين سطح تحصيلات در بيماران را ديپلم شامل مي شده است. از لحاظ شهري يا روستايي بودن در اين مطالعه اكثريت را شهرنشينان مقيم تهران تشكيل مي داده اند. وجود سابقه زردي و بيماري كبدي در مطالعه اي كه صورت گرفت اكثراً در آقايان و درحالت فعال بيماري ديده شد. از لحاظ ويروسي ماركرهاي ويروسي در خانواده بيمار اغلب در مردان مثبت بوده كه وجود رابطه HBsAg مثبت در خواهر يا برادر بيمار با نوع فعال بيشتر جلب توجه مي كند. از لحاظ درآمد خانوار پدري در وضعيت ضعيف مالي اكثريت دچار نوع فعال بيماري بوده اند (نشانه احتمال اثر سطح پائين اقتصادي در سير بيماري). از لحاظ شغلي تفاوت چنداني در اين مرحله مشاهده نگرديده است. سطح زير بنا بطور متوسط در افراد فعال بالاتر بوده كه تفاوت بسيار اندك است. (25 متر در برابر 24.1متر مربع).
كلمات كليدي: