اينترفرون در درمان هپاتيت «B» مزمن

نويسنده: منصور همايوني
استاد راهنما: روزبه رفيعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/12/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده: در سال 1977، Blumberg بعلت كشف HBs Ag جايزه نوبل را دريافت كرد.
ويروس مولد هپاتيت (HBV) B از خانواده Hapendnaviruses است كه بخودي خود سايتوپاتيك نبوده بلكه اين پاسخهاي سيستم ايمني ميزبان است كه درجهت محو ويروس سلولهاي آلوده (هپاتوسيتها) را هدف قرار داده و بسته به شدت اين پاسخ اتوايميون مي توان شاهد اشكال متفاوت بيماري بود.
هم اكنون در جهان نزديك به 350 ميليون (و در ايران حدود 2 ميليون) ناقل سالم HBV وجود دارد كه برآورد مي شود تا 3/1 آنان بعلت سيروز يا H.C.C دچار مرگ زودرس شوند و اين درحالي است كه عليرغم پيشرفتهاي چشمگير در علوم پايه و كلينيكال، درمان عفونتهاي HBV همچنان عقيم مانده است.
با توجه به اين مقدمه اهميت فوق العاده تحقيق در جهت درمان هپاتيت B بالاخص شكل مزمن آن (C.H.B) بيش از پيش نمايان مي شود. در جريان تحقيقات دامنه داري كه در مراكز متعدد درجهت درمان C.H.B انجام مي شود داروها و تركيبات بيولوژيك متعددي با اثرات درماني متفاوت بدست آمده كه در ميان آنها اينترفرون (IFN) بيشترين توجهات را به خود جلب كرده و بعنوان تنها درمان استاندارد پذيرفته شده در كتب مرجع ذكر مي شود. IFN از سايتوكاينهاي گليكوپروتئيني است كه خواص بيولوژيك متنوعي نظير اثرات آنتي ويرال، آنتي تومورال، تنظيم كننده سيستم ايمني و ... را داراست. نام IFN ناشي از عملكرد آن در تداخل (Interfere) با رپليكاسيون ويروس در سلولهاي آلوده است. اولين گزارش مربوط به اثرات درماني IFN در 1976 منتشر شد كه تاكنون تحقيق برروي آن ادامه دارد. IFN داراي سه كلاس α، β، γ است كه در درمان CHB از IFN-α استفاده مي شود كه به 2 شكل لمفوبلاستوئيد (Natural) و سنتتيك (بروش Reombinant DNA) در دسترس است. با توجه به اثرات درماني محدود، عوارض نسبتاً شايع و قيمت بالاي IFN تنها گروهي از بيماران C.H.B كه شواهدي دال بر رپليكاسيون فعال ويروسي نظير +HBe Ag+،HBV DNA و +DNA Polymerase داشته و از لحاظ عملكرد كبدي نيز Compensated هستند كانديد دريافت درمان آنتي ويرال مي شوند. IFN-α2b با رژيم 10Mu T/w S.Q بمدت 16 هفته با يا بدون يكدوره كورتون بعنوان پيش درمان باعث بهبود وضعيت باليني و هيستولوژيك در 40% موارد و محود HBs Ag بعنوان پاسخ درماني كامل كه دال بر ريشه كن شدن كامل ويروس است در 10-5% بيماران مي شود.
كلمات كليدي: