بررسي وضعيت بهداشت محيط شهر پارس آباد

نويسنده: هادي صادقي
استاد راهنما: سيمين ناصري
استاد مشاور: محمود شريعت
تاريخ دفاع: 1375/04/20
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: اين تحقيق با هدف بررسي وضعيت بهداشت محيط شهر پارس آباد واقع در استان اردبيل، انجام گرفته و مراحل مختلف آن در سالهاي 73، 74 و 75 صورت پذيرفت كه نتايج بدست آمده بطور خلاصه به شرح زير بيان مي شود :
-نرخ رشد ساليانه جمعيت شهري طي 15 سال اخير حدود 12 درصد و جمعيت اين شهر در سال 1374، 54793 نفر بوده است.
-از نظر آب شرب، با توجه به استحصال روزانه 7776 متر مكعب آب سطحي ( رود ارس) و سرانه 225 ليتر، كمبود آب مشخص و نياز به رفع آن به ويژه براي سالهاي آتي كاملاً محسوس است. از نظر كيفيت ميكروبي، 8/76 درصد نمونه هاي برداشت شده آلوده و غير قابل مصرف، و از لحاظ فيزيكي و شيميائي نيز داراي كدورت و فسفات به ترتيب بيش از NTU 31 و mg/l 2/2 بوده و از حد مجاز بيشتر مي باشد.
-سيستم كنوني شبكه جمع آوري فاضلاب شهر به روش درهم و سنتي بوده و طرح سالها عمليات لوله گذاري و هدايت فاضلابها با استفاده از شيب طبيعي بطرف رودخانه ارس انجام گرفته است. احساس مي شود تسريع در انجام طرح شبكه مجزاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب اين شهر بسيار ضروري است. در حال حاضر ميزان سرانه فاضلاب شهر پارس آباد 128 ليتر در روز بوده و ميزان متوسط TSS, COD, BOD آن به ترتيب برابر 5/212، 5/276 و 5/44 مي باشند.
-محل دفع نهايي زباله در حال حاضر بسيار نامناسب بوده و در آلوده ساختن قسمتي از شهر نقش اساسي دارد. ميزان كل زباله توليدي حدود 33 تن در روز و سرانه زباله 62/0 كيلوگرم با چگالي 5/392 كيلوگرم در متر مكعب برآورد گرديده است.
-از نظر آلاينده هاي هوا، غلظت ذرات معلق بين 03/289 تا 06/382 ميكروگرم در متر مكعب و منواكسيدكربن بين 9 تا PPm 18 در نوسان است كه با توجه به استانداردهاي مربوطه، آلودگي با ذرات معلق و منواكسيدكربن در حال حاضر وجود دارد.
-در مورد سر و صدا، حدود 3/33 درصد ميزان فشار صوت و تراز معادل صوت اندازه گيري شده در نقاط پرتردد شهر بيشتر از حد استاندارد محيطي (dB65) بوده است.
-از كل 696 واحد مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، 9/73 درصد وضعيت مطلوب داشته اند. همچنين از كل 379 واحد اماكن عمومي، 9/40 درصد از وضعيت بهداشتي مطلوب برخوردار بوده اند.
-بهداشت محيط مسكن نسبتاً مطلوب بوده و 86 درصد خانوارهاي ساكن داراي آب شرب لوله كشي بوده و طرح متوسط 60 درصد منازل داراي اتاقهاي مسكوني بهداشتي مي باشند.
-سرانه فضاي سبز 5/1 متر مربع بوده كه لازم است تا حد قابل قبولي افزايش يابد.
-از تعداد 32 باب مدارس موجود شهر، 3/56 درصد آنها در وضعيت مطلوب و 7/43 درصد بقيه در وضعيت نامطلوب از لحاظ پارامترهاي بهداشت محيط قرار دارند. عمده مشكلات مدارش سرويسهاي بهداشتي مي باشد.
-بيمارستانها موجود از لحاظ وضعيت جمع آوري و دفع زباله و فاضلاب مشكل اساسي دارد. آب شيرين بيمارستان نيز از باكتريولوژيكي و شيميائي، نامناسب مي باشد.
در خاتمه ارزشيابي كلي از بهداشت محيط نيز بيانگر اين واقعيت است كه فاصله بين وضعيت موجود و مطلوب زياد بوده و نيازمند تلاشي همه جانبه بر اساس برنامه ريزي اصولي در جهت بهبود شرايط محيطي است.
كلمات كليدي: