بررسي شيوع Non-responder بودن به واكسن هپاتيت B در پرسنل وزارت نفت

نويسنده: عباد اكبرزاده
استاد راهنما: محبوبه بهادري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/09/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده: در اين مطالعه توصيفي آينده نگر كه به صورت مقطعي انجام گرديد، حجم نمونه شامل 364 نفر از پرسنل بخش بهداشت وزارت نفت بود كه به صورت غيرتصادفي و در دسترس جمع آوري شد. متغيرهاي مورد مطالعه شامل سن، جنسيت، بيماري هاي زمينه اي، مصرف سيگار و تيتر آنتي بادي ضد+ HBS Ag پس از سه بار تزريق واكسن بود.
ميانگين سني افراد مورد بررسي، 6.8 ± 37.4سال بود.40.4درصد را آقايان و 59.6درصد را خانم ها تشكيل مي دادند. ميانگين تيتر آنتي بادي افراد 386.05± 514.5 ميلي واحد در ميلي ليتر بوده و محدوده اي از 2 تا 1200 داشت كه 50 درصد از افراد داراي سطوح بالاي 457.5 بودند. Non Responder ها در اين مطالعه، 12.9 درصد، Low Responder ها 6.6 درصد و Good Responder ها 80.5 درصد از افراد را تشكيل مي دادند. بين سن و تيتر آنتي بادي (PV=0.033) بين جنسيت و تيتر آنتي بادي (PV=0.002) و نيز بين مصرف سيگار با تيتر آنتي بادي افراد، ارتباط آماري معني داري وجود داشت (PV=0.017).
كلمات كليدي: