بررسي انواع ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در بيماران دياليزي شهر تهران

نويسنده: حسين كثيري
استاد راهنما: احمد فيروزان
استاد مشاور: سيدمحمدمهدي حسيني مقدم
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده: مقدمه: تعيين ژنوتيپ ويروس هپاتيت( C (HCVو پراكندگي انواع آن در بيماران همودياليزي جهت تعيين احتمالي نحوه آلودگي با ويروس هپاتيت C، نحوه گسترش ويروس، طراحي و انتخاب استراتژي درماني و بالنتيجه پيش گويي ميزان پاسخ به درمان ضد ويروس ضرورت دارد. از اين رو بايستي قبل از شروع درمان ضد ويروس، ژنوتيپ HCV مشخص گردد.
متد و روش مطالعه: تمام بيماران همودياليزي شهر تهران مشكوك به درگيري توسط ويروس هپاتيت C جهت مطالعه انتخاب شدند. قبل از انجام تست ژنوتيپ، سرم بيماران از نظر آلودگي با HCV-RNA توسط روش nesred- PCR و PCR مورد آزمايش قرار گرفت. انجام ژنوتيپ HCV توسط روش (RFLP( Restriction Fragment Length Polymorphism بر روي نمونه هاي HCV-RNA مثبت، انجام شد.
نتايج: از بين 155 نمونه مشكوك به عفونت با HCV، كه با روش nested-PCR و PCR مورد آزمايش قرار گرفتند، 67 نمونه HCV-RNA مثبت بودند. بدنبال آن تعيين ژنوتيپ بر روي اين نمونه هاي مثبت نشان داد كه شايعترين ژنوتيپ 3آ (29.8%) و 1آ (28.3%) بود كه بعد از آن عفونت با ژنوتيپ هاي 1ب (17.8%)، 4 (16.3%) و 3ب (2.9%) ديده شد. 2.9% بيماران نيز عفونت همزمان با ژنوتيپ 1b و 1a داشتند. همچنين در يك بيمار (15%) كه HCV-RNA مثبت داشت، ژنوتيپ قابل تعيين نبود. بعلاوه ژنوتيپ 2 در نمونه ها ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده شايعترين ژنوتيپ ها در اين گروه همودياليزي مورد مطالعه در شهر تهران 3a و 1a بود. كه با مطالعات انجام شده قبلي در ايران مطابقت دارد.
كلمات كليدي: همودياليز، ژنوتيپ،( C(HCV ويروس هپاتيت