بررسي شيوع عفونتهاي ويروسي هپاتيت B و C در اهداكنندگان خون

نويسنده: سپيده مشگي
استاد راهنما: محمود محموديان شوشتري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده: بطور كلي انواع بسياري از داروها باعث طيف وسيعي از آسيب هاي كبدي مي شوند.
مكانيسم ايجاد آسيب به دو صورت:
1- قابل پيش بيني و وابسته به دوز
2- ايديوسنكراتيك و غير وابسته به دوز مي باشد.
ريسك فاكتورهاي مربوط به آسيب ناشي از دارو شامل 1. سن و جنس 2. ژنتيك 3. بيماري كبدي زمينه اي 4. اثر عوامل محيطي 5. مصرف ساير داروها
طبق گزارشات 2% بيماران با شكايت ايكتر داراي بيماري كبدي ناشي از دارو بوده اند. بنابراين در بيماران هپاتيتي هيستوري دقيق در مورد مصرف دارو بين 90-50 روز اخير دوز مصرف و مصرف داروي همراه بايد گرفته شود.
در مطالعه توصيفي گذشته نگر انجام شده در مركز تحقيقات كبد و گوارش بيمارستان شريعتي طي سال هاي 1378 تا 1381 تعداد 1960 پرونده بيماران مورد بررسي قرار گرفت كه 39 بيمار بعنوان هپاتيت دارويي گزارش شدند و اين تعداد 1.98% بيماران را شامل مي شدند.
همچنين اهداف ويژه شامل انواع داروهاي مسئول، جنس، سن، بيماري زمينه اي كبدي، بيماي زمينه اي غيركبدي، مدت زمان مصرف دارو، ميزان افزايش انزيم هاي كبدي و بيلي روبين، شيوع علايم سيتميك همراه با ايكتر، سونوگرافي، معاينه شكمي، انواع آسيب كبدي ناشي از دارو، اعتياد به الكل، سيگار و ايپوم مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصله تحت تحقيقات آماري قرار گرفت.
كلمات كليدي: