هپاتيت دارويي و بررسي شيوع آن در بيماران بستري در مركز تحقيقات كبد بيمارستان شريعتي

نويسنده: آفاق هامون
استاد راهنما: زهرا شريعتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده:
كلمات كليدي: