بررسي ارتباط ليكن پلان و عفونت هپاتيت B

نويسنده: آلاله روزدار
استاد راهنما: مينو شفيعي
استاد مشاور: نسرين ذوفن
تاريخ دفاع: 1386/06/19
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده: مقدمه: در چندين مطالعه، ارتباط ليكن پلان (LP) با بيماري هاي مزمن كبدي به اثبات رسيده است و در اين ميان ويروس هاي هپاتيت نقش اصلي را در اين ارتباط به عهده دارند. HBV يكي از مهمترين آنتي ژن هاي دخيل در پاتوژنز ليكن پلان به خصوص در كشورهاي با شيوع بالاي هپاتيت B مي باشد.
بنابراين در اين مطالعه برآنيم كه ارتباط بين بروز ليكن پلان و عفونت هپاتيت B را مورد بررسي قرار دهيم.
ابزار و روش مطالعه: مطالعه از نوع توصيفي تحليلي (Descriptive- Analytic)، مقطعي (Cross sectional) و گذشته نگر (Retrospective) مي باشد كه در طي يك سال (86-85) در بيمارستان اميرالمومنين انجام گرفته است. افراد مورد مطالعه كليه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست اين مركز بودند كه تشخيص كلينيكي ليكن پلان توسط متخصص پوست براي آنها گذاشته شده بود. پرسشنامه اي شامل سئوالات دموگرافيك و سئوالات اختصاصي مرتبط با مطالعه توسط بيماران تكميل مي گرديد و سپس بررسي نمونه سرمي آنان از نظر HBsAg به كمك كيت هاي آزمايشگاهي هپاتيت B به روش ELISA انجام مي گرفت. در مدت انجام اين مطالعه، در مجموع 35 نفر معيارهاي ورود به مطالعه را يافتند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران مورد مطالعه 11.2±41.8سال بود كه نيمي از اين بيماران بالاي 42 سال و نيمي ديگر زير 42 سال سن داشتند. 80% بيماران زن و 20% مرد بودند.
از 35 نفر بيمار مبتلا به ليكن پلان در اين مطالعه، 19 نفر (54%) به نوع پوستي، 10 نفر (29%) به نوع مخاطي و 6 نفر (17%) به نوع پوستي مخاطي ليكن پلان مبتلا بودند.
بين ليكن پلان و سابقه ترانسفيوژن ارتباط آماري معني داري به دست آمده، (0.042=P) و سابقه ترانسفيوژن بيش از همه با نوع پوستي مخاطي ارتباط داشت. بين ليكن پلان و سابقه محكوميت در زندان نيز ارتباط آماري معني دار بود (0.034=P). ارتباط ليكن پلان و سابقه فاميلي ابتلا به بيماري هاي اتوايميون در بستگان درجه اول بيماران هم از نظر آماري معني دار به دست آمد (0.022=P) و اين ارتباط عمدتاً با نوع مخاطي وجود داشت. ارتباط اين بيماري با عفونت هپاتيت ب (HBsAg) ازنظر آماري معني دار بود (0.037=P) و اين ارتباط عمدتاً با نوع مخاطي ليكن پلان وجود داشت. اما بين ليكن و سابقه استفاده تزريقي از مواد مخدر، سابقه خالكوبي و حجامت ارتباط آماري معني دار يافت نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه ارتباط آماري مبتلايان به ليكن پلان با سابقه ترانسفيوژن و محكوميت در زندان بيش از همه به علت در معرض خطر بودن اين افراد به عفونت هپاتيت B مي باشد و ماهيت ايمنولوژيك اين بيماري نيز توجيه كننده ارتباط آن با سابقه فاميلي ابتلا به بيماري هاي اتوايميون است.
كلمات كليدي: ليكن پلان، عفونت هپاتيت B