بررسي الگوي مصرف آب در منطقه ورامين

نويسنده: حسن خرسندي
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: منصور غياث الدين، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1375/04/20
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: يكي از مهمترين پارامترهايي كه در طراحي پروژه هايي كه در طراحي پروژه هاي تامين، تصفيه، انتقال و توزيع آب كاربرد دارد، مصرف سرانه آب مي باشد. متاسفانه در اكثر موارد به آمار و ارقام قيد شده در كتابهاي ذيربط و يا نمونه گيري هاي غير اصولي ( از نظر زماني و مكاني) اكتفا شده است كه با عنايت به وسيع بودن دامنه آمار و ارقام قيد شده در كتابها و استانداردها، خطا در انتخاب مناسب مقدار مصرف سرانه آب از اين دامنه وسيع علاوه بر اينكه مصرف كنندگان را در آينده از نظر رفاهي با مشكل روبرو مي سازد، از بعد مسايل اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز صدمات چشمگيري را ايجاد مي نمايد با توجه به تاثير شرايط آب و هوايي، سطح زندگي مردم، تعداد موسسات صنعتي و تجاري، دسترسي به آب، تسهيلات سيستم جمع آوري فاضلاب، اندازه گيري مصرف و ميزان آب بهاء، نوع سيستم توزيع آب و ميزان تلفات، در ساختار مصرف سرانه آب، لزوم بررسي هاي محلي كاملاً مشهود است.
توسعه منطقه ورامين بدليل نزديكي به پايتخت و سرريز جمعيت اضافي تهران به شهرهاي اطراف، وجود كمبود حاد آب بدليل عدم برنامه ريزي هاي صحيح در گذشته از مسايل مهمي است كه بر حساسيت رعايت موازين طراحي پروژه هاي آبرساني آن اضافه نموده و موجب انتخاب اين شهر براي بررسي الگوي مصرف آب گرديد.
بالا بودن توالي قرائت ها بدليل شيوه هاي نادرست مديريتي و نداشتن پرسنل كافي، از كارافتادگي اغلب كنتورها بدليل عدم رعايت استانداردهاي فني، خطاي مامورين تشخيص و قرائت كنتور بخاطر عدم كنترل صحيح، تغيير غير قانوني ارقام مصرف مشتركين جهت كاهش صورتحساب آب بهاء عدم بايگاني مجزا براي انشعابهاي مختلف از جمله مشكلاتي هستند كه استفاده از آمار و ارقام امور مشتركين غير مكانيزه شركتهاي آب و فاضلاب را غير ممكن مي سازند، لذا خارج از مسايل اداري با آموزش صحيح مامورين قرائت و نظارت دقيق بر روند كار، مصرف نمونه اي از انواع مشتركين خانگي، تجاري و صنعتي و عمومي در فصول مختلف سال 74 و روزهاي گرم بررسي گرديد كه پس از جمع آوري داده ها و تعيين شاخص هاي مركزي و پراكندگي آماري توسط نرم افزار SPSS، حدود ميانگين مصرف سرانه كل با اطمينان 95% برابر 003/3 ± 76/240 ليتر در روز با ضرايب حداكثر مصرف روزانه 012/0 ± 47/1 و حداكثر مصرف ساعتي 578/1 برآورد گرديد، كه اجزاء آن بشرح زير است :
نوع سرانه مصرف آب مقدار LPCD
متوسط مصرف سرانه خانگي 071/0 ± 0827/2
سرانه تجاري و صنعتي 86/0 ± 50/3
سرانه عمومي 57/0 ± 39/1
سرانه فضاي سبز عمومي 99/4
سرانه تلفات آب 501/1 ± 61/22
و اين در حالي است كه حدود استاندارد خانگي 150-75، تجاري و صنعتي 45-10، مصرف عمومي 20-10 ليتر در روز براي هر نفر ارائه شده است كه بدون نياز به آزمون آماري، فرضيه مورد نظر ( ميزان مصرف سرانه آب در مناطق مختلف با استاندارد فرق دارد ) پذيرفته مي شود. با توجه به اينكه همزمان با تحقيق حاضر، مديريت كامپيوتري نمودن سيستم امور مشتركين شركت آب و فاضلاب ورامين به نگارنده محول شده بود، با استفاده از فاكس پرو (FoxPro) فايلي طراحي شد كه با سيستم آب بهاء شركت هاي آب و فاضلاب سازگار بوده و با استفاده از اطلاعات آنها، متوسط مصرف روزانه هر دوره قرائت را بر حسب انواع انشعابات و محدوده اشتراك و قطر محاسبه مي نمايد و چنانچه سياست
بهره برداري طوري باشد كه توالي قرائت ها را جهت ارتقاء وضعيت مالي بصورت ماهيانه و يا حداقل فصلي تبديل نمايد، مي تواند يكي از بهترين و دقيق ترين الگوهاي پيشنهادي تعيين مصرف سرانه در ساير نقاط كشور محسوب گردد.
كلمات كليدي: