تازه هاي هپاتيت E و مقايسه آن با انواع هپاتيت

نويسنده: محمدرضا تشكريان
استاد راهنما: ميترا علي نژاد خرم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده: در يك جمع بندي هپاتيت E را مي توان بصورت زير معرفي نمود:
1) اين بيماري بيشتر در كشورهاي در حال توسعه، همچون هندوستان، پاكستان، چين، برخي نواحي آسياي ميانه، آفريقاي مركزي و شمالي و مكزيك مشاهده مي شود و بيماران در كشورهاي صنعتي عمدتاً مسافرين به مناطق اندميك هستند.
2) بيماري خود بخود محدود شده بوده و فاقد حالات ناقل يا مزمن است.
3) HEV يك RNA ويروس است (به قطر 34-32 nm) و بنظر مي رسد كه عضوي از خانواده كاليسي ويروسها Calicivirus باشد.
4) دوره انكوباسيون از 2 تا 9 هفته متغير است و ابتلا در تماس هاي داخل خانه كمتر مشاهده مي شود.
5) راه اصلي انتقال آن دهاني- مدفوعي (Oral-fecal) است و اپيدمي هاي آن معمولاً با آلوده شدن آب آشاميدني در ارتباط است.
6) ميزان مرگ و مير در ميزان زنان حامله مبتلا بويژه در كشورهاي در حال توسعه بالاست. (حتي تا 20%)
7) شيوع بيماري بطور مشخص در بالغين جوان بيشتر است.
كلمات كليدي: