بررسي شيوع هپاتيت C در بيماران بخش همودياليز بيمارستان امام خميني تهران

نويسنده: مرسده شيخ الوكلائي
استاد راهنما: ميترا مهدوي مزده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران پزشكي، ،
چكيده: در اين مطالعه گذشته نگر 105 بيمار همودياليزي مزمن در بيمارستان امام خميني تهران مورد بررسي قرار گرفته اند.
هدف بررسي ميزان ابتلا به هپاتيت c در اين افراد و بررسي ارتباط آن با سن، جنس، سابقه مصرف دارو، سابقه مصرف مواد تزريقي، سابقه مصرف الكل، سابقه انجام خدمات دندانپزشكي و اعمال جراحي، سابقه تزريق خون، ارتباط آن با شغل بيماران و مدت دياليز مي باشد.
كلمات كليدي: