بررسي P53 در كارسينوم ترانزيشنال سطحي مثانه و رابطه آن با مراحل، درجات، عود و پيشرفت بيماري

نويسنده: علي اكبر مومني
استاد راهنما: غلامرضا خاكپور
استاد مشاور: پيروز صالحيان، اذن الله آذرگشب
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي كليه و مجاري ادرار (ارولوژي)
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: به منظور يافتن شيوع P53 و پيدا كردن فاكتور پيش بيني كننده ديگري علاوه بر Stage و Grade در تومورهاي سطحي مثانه و بررسي رابطه احتمالي تظاهر بيش از حد آن با عود و پيشرفت تومور مطالعه اي را بر روي 59 بيمار با( TCC(Transitional Cell Carcinomaسطحي مثانه در سه مركز آموزشي درماني شهدا- لبافي نژاد – مدرس انجام داديم. اين بيماران در دو گروه كه از نظر درمان متفاوت اما از نظر توزيع سن، جنس، شغل، سيگار و Stage و Grade اختلافي نداشتند قرار گرفتند. در 27 بيمار كه تحت درمان TUR-T+BCG (گروه اول) و 32 بيمار كه فقط TUR-T شدند (گروه دوم)، رنگ آميزي نمونه ها با روش (IHC) Immunohistochemical و با آنتي بادي منوكلونال D07 و آنزيم آلكالن فسفاتاز- آنتي آلكالن فسفاتاز انجام گرفت و بيماران برحسب درصد رنگ پذيري هسته سلولهاي نمونه به دو گروه منفي (10%>) و مثبت (10%≤) تقسيم شدند و تحت پيگيري قرار گرفتند. 17 زن و 42 مرد بررسي شدند. 2/63% در مرحله T1 و 2/28% در مرحله Ta، 55% گرديد دو و 38.2% گرديد يك بودند. در بررسي نمونه هاي اوليه هر دو گروه و عودهاي گروه دوم كه مجموعاً 72 نمونه مي شد، 65.7% P53 مثبت بودند و P53 با Stage و گرديد رابطه معني داري نداشت. متوسط پيگيري در گروه اول 33 ماه و در گروه دوم 16 ماه بود. در گروه اول 7 مورد عود و در گروه دوم 15 مورد عود وجود داشت، عود با نحوه درمان رابطه معني داري نداشت. (P=0.16) و در گروه اول عود رابطه اي با Stage و گريد و P53 نداشت اما در گروه دوم عود با P53 رابطه معني دارتري نسبت به گريد داشت. (P<0.05, P<0.01) بعد از كنترل گريد و Stage در گروه دوم بيماران رابطه P53 با عود بي اهميت مي شد. (P=0.21)
نتيجه گيري: P53 به طور مستقل پيش گوي عود نمي باشد اما در كنار گريد، مثبت بودن P53 تاكيدي بر نياز به درماني بيشتر از TUR-T مي كند.
كلمات كليدي: