گزارش يك مورد PDA در يك خانم 54 ساله

نويسنده: هيدا زاهدي
استاد راهنما: محمد اسماعيل قيداري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/07/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مجراي شرياني به صورت يك رگ باز به طور طبيعي در جنين وجود دارد و تنه شريان ريوي را به آئورت نزولي درست ديستال به شريان تحت ترقوه اي چپ مرتبط مي كند. در اين مقاله خانم 54 ساله اي كه مبتلا به PDA مي باشد شرح داده شده است. او با شكايت اصلي درد قفسه سينه كه از دو ماه پيش عارض گرديده و به صورت گاهگاهي و با ماهيت تير كشنده به شانه چپ مي باشد به پزشك مراجعه نموده است. وي در خلال اين مدت طپش قلب نيز داشته است. در معاينات كلينيكي غير از يافته هاي سمعي پاتولوژيك در سمع قلب، تمام موارد طبيعي بوده است. بيمار با شك تشخيصي بيماري مادر زادي قلب مورد ارزيابي هاي بيشتر پاراكلينيكي قرار گرفت. در عكس قفسه صدري كه در وضعيتهاي رخ و نيم رخ انجام شد بزرگي سگمان پولمونر گزارش گرديد مشكلات عمده اين بيمار به قرار زير بود:
1- درد قفسه سينه به همراه طپش قلب گاهگاهي از دو ماه پيش
2- سوفل پان سيستوليك و سوفل مداوم در سمع قلب
3- بزرگي سگمان شريان ريوي
ارزيابي هاي تشخيصي بعدي با اكوكارديوگرافي دو بعدي و M-Mode و Doppler and Colour flow mapping كامل شد و نتايج زير حاصل گرديد.
1- بطن راست و چپ نرمال 2- نارسايي خفيف آئورت و نارسايي خفيف ميترال 3- PDA براي تاييد تشخيص PDA كاتتريزاسيون به عمل آمد كه در نتيجه بيمار يك شانت چپ به راست با اندازه متوسط در سطح شريان پولمونر داشته كه ناشي از PDA بوده است.
كلمات كليدي: