بررسي ميزان اثر ايمني زائي واكسن هپاتيت B در تالاسمي ماژور در سالهاي 76- 66

نويسنده: مسعود نژادان، مسعود اخضري، ميرحجت سيد اشرفي
استاد راهنما: وثوق
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: