بررسي وضعيت بهداشت محيط شهر اروميه

نويسنده: عادل رازقي فام
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: محمود شريعت، قاسمعلي عمراني
تاريخ دفاع: 1375/04/13
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در آستانه شروع قرن بيست و يكم، همزمان با پديده رشد سريع و انفجاري جمعيت، مسئله اكوسيستم جهاني و محيط زيست و آلودگي آن در راس همه اينها، انسان بعنوان موثرترين عامل تغيير دهنده اين اكوسيستم، فكر تمام جهانيان را به خود مشغول كرده است. كشور ما هم براي شروع كار، اقدام به برنامه ريزي در جهت حفظ و ايجاد محيط زيست و شهر سالم نموده و در اين راستا موضوعات مختلف بهداشت محيط شهري اعم از آب، فاضلاب، زباله، هوا، سروصدا، اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذائي، مسكن، فضاي سبز، مدارس و بيمارستانها در شهر اروميه مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. هدف اساسي اين پژوهش تعيين وضعيت بهداشت محيط شهر اروميه براي برنامه ريزي هاي دراز مدت بوده است. روش تحقيق و شيوه كار در تمامي زمينه ها بر اساس جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف و تكميل آنها از طريق انجام آزمايشات لازم در خصوص بعضي موضوعات از جمله سنجش آلاينده ها هوا، ترازبندي سر و صدا، بهداشت محيط مسكن و زباله ( كه هيچگونه اطلاعاتي در دسترس نبود) انجام بررسي بطور كامل بوده است. مراحل مختلف اين تحقيق در سال 74 و 75 صورت پذيرفت كه نتايج بدست آمده بطور خلاصه به شرح زير بيان مي شود.
جمعيت اين شهر در سال 70 حدود 000، 407 نفر بوده و نرخ رشدي معادل 6 درصد با بعد خانوار 3/5 داشته است.
از نظر آب شرب با توجه به تامين 129417 متر مكعب در روز از طريق چاههاي مورد بهره برداري و رودخانه شهر چاي و سرانه 241 ليتر، ضرورت پيش بيني نياز آينده كاملاً محسوس است و بهتر است كه پروژه تامين آب مشروب اروميه از سد در حال احداث بر روي رودخانه شهر چاي هر چه زودتر به بهره برداري برسد. كيفيت آب شرب نسبتاً خوب بوده ولي از لحاظ شيميائي تعدادي از چاهها داراي سختي بيشتر از حد مجاز هستند، اصلاح سيستم شبكه بعلت فرسوده شده و حذف تزريق مستقيم در شبكه ضروري به نظر مي رسد. دفع فاضلاب اغلب با استفاده از چاههاي جاذب سنتي صورت گرفته و احتمال روند آلودگي آبهاي زيرزميني بيشتر است. لذا لازم است كه پروژه جمع آوري فاضلاب و آبهاي سطحي و تصفيه خانه فاضلاب شهر هر چه زودتر به مورد اجرا گذاشته شود. در مورد سرانه زباله بررسي ها نشان داد كه 93/0 كيلوگرم در روز مي باشد و چگالي زباله شهر 353 محاسبه گرديد. در مورد دفع زباله در شهر برنامه سازمان يافته اي وجود نداشته و محل دفع نهايي كاملاً غير اصولي و غير بهداشتي بوده و در آلوده ساختن قسمتي از شهر نقش اساسي دارد. ضرورت انتقال محل دفع نهايي به محل پيشنهادي احساس مي شود.
از نظر آلاينده هاي هوا، غلظت ذرات سياه كننده بين 20 تا 65 ميكروگرم در متر مكعب و غلظت انيدريد سولفورو بين 41 تا 61 ميكروگرم در متر مكعب در نوسان است كه با توجه به استانداردهاي مربوطه آلودگي خاصي وجود ندارد.
ميزان سر و صدا، ميزان فشار صوت و تراز معادل صورت در نقاط پرتردد شهر در ساعتهاي بين 7-6، 14-13، 19-18 بيشتر از حد استاندارد محيطي است.
از كل 3716 واحد مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذائي 5/59 درصد وضعيت مطلوب داشته و از كل 1285 واحد اماكن عمومي 49 درصد وضعيت بهداشتي مطلوب دارند.
92 درصد خانوارهاي ساكن داراي آب شرب لوله كشي شده و بطور متوسط 70 درصد منازل داراي اتاقهاي مسكوني بهداشتي مي باشند.
سرانه فضاي سبز 18/2 متر مربع بوده و ضرورت توسعه آن تا حد قابل قبول وجود دارد.
كلمات كليدي: