موارد HBsAg مثبت در افراد پرخطر در شهر كرمانشاه

نويسنده: فريبا فرهادي، نسرين مويدي
استاد راهنما: مجتبي رستمي جليليان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمانشاه، پزشكي،
چكيده: كاروان علم با سرعت روزافزوني به پيش مي رود، در ميان علوم، علم طب، و در ميان علم طب، ويروس شناسي از وجهه خاصي برخوردار است. بيماريهاي ويروسي غالباً در كودكي رخ مي دهند و هركدام از 200 ويروس اجباري انساني، بيماري حاد ولي خفيف ايجاد مي كنند و يا اصلاً بيماري بوجود نمي آورند، با وجود اين در صورت عدم محافظت توسط آنتي كرهاي مادري ممكنست جنيني كه متولد مي شود به سرخجه حساس باشد و يا نوزاد به وسيله ويروسهاي تب خال كه معمولاً بي آزارند شديداً صدمه ببيند. صرف نظر از دوره نوزادي شدت بيماريهاي ويروسي با افزايش سن زياد مي شود، پوليوميليت در بالغين سخت تر است و پنوموني آبله مرغاني اساساً محدود به بالغين است. تاكيد بر روي حساسيت زيادتر افراد بالغ ضرورت داشته چون ممكنست چنين به نظر رسد كه شايد بالغين به علت تماس با ويروسها در سنين كودكي حساسيت كمتري به بيماريهاي ويروسي داشته باشند. در زمان حاضر برخلاف عفونتهاي باكتريال، عفونت هاي ويروسي به شيمي درماني تقريباً حساس نيستند ولي مصونيت حاصله از عفونتهاي طبيعي را مي توان با تزريق واكسن مصنوعاً ايجاد نمود. بشر ممكنست هيچگاه از دست ويروسها خلاصي نيابد ولي اميد ميرود كه بتدريج امراض خوش خيم تر را جانشين بيماريهاي مرگ بار گذشته نمايد.
كلمات كليدي: