نقش هپاتيت ويروسي (HBV) در سيروز كبدي

نويسنده: منصوره اخگري
استاد راهنما: عبدالمجيد معاضدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: ايران در منطقه اي از دنيا واقع شده كه شيوع هپاتيت B در آن بسيار نادرست و اكثراً اين بيماري در ابتداي دوران زندگي كسب مي شود. هدف از اين مقاله ارائه نسبت مواردي از بيماران كه دچار عارضه مهم و اصلي هپاتيت، يعني سيروز كبدي شده اند است. اگر چه هپاتيت غالباً در اكثر موارد و بي سر و صدا شروع مي شود ولي سير پيشرونده و مزمن آن در درصدي از موارد منجر به هپاتيت مزمن فعال و نهايتاً سيروز مي شود. در اين مقاله در بررسي گذشته نگر روي بيماران سيروتيك مراجعه كننده به دو بيمارستان فيروزگر و حضرت رسول اكرم در طي 10 سال ديده شده كه در حدود 30% موارد سيروز كبدي ناشي از هپاتيت B بوده است و اكثريت بيماران با تابلوي سيروز جبران نشده به بيمارستان مراجعه كرده اند و در غالب موارد علت مراجعه بيماران به علت علايم باليني افزايش فشار پورت مثل آسيت و خونريزي از واريسهاي مري بوده است. تستهاي كبدي و تستهاي انعقادي غالب اين بيماران مختل بوده است. در اكثريت اين بيماران هپاتيت شروع بسيار موذيانه و مخفي داشته است بطوريكه تنها در 15% بيماران سابقه ابتلا به هپاتيت در تاريخچه آنان مثبت بوده است. بهرحال از آنجايي كه در ايران شيوع هپاتيت B بسيار نادرست و عارضه جدي و خطرناك آن يعني سيروز كبدي براي كشور ما هزينه بسيار بالاي درماني را دارد پيشگيري از آن توسط واكسن ضد هپاتيت B در برنامه واكسيناسيون همگاني از فروردين 72 به اجرا گذاشته شده است تا اصل "پيشگيري مقدم بر درمان" به اجرا گذاشته شود.
كلمات كليدي: