بررسي آلودگي ميكروبي ادويه جات( زردچوبه، فلفل سياه و سماق) در منطقه غرب تهران

نويسنده: هدايت اله اديب نيا
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: ابوالحسن نديم
تاريخ دفاع: 1375/12/22
مدرك: M.P.H مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: كيفيت ميكروبيولوژيك ادويه جات از دو جنبه بهداشتي و اقتصادي حائز اهميت مي باشد بويژه آن دسته از ادويه جاتي كه بصورت مستقيم و بدون حرارت ديدن مورد مصرف قرار مي گيرند مي توانند آلودگيهاي شديد با باكتريهاي انتروباكترياسه داشته باشند و مواردي نيز از گاستروآنتريك هاي سالمونلائي ناشي از مصرف فلفل سياه گزارش شده است و همچنين ادويه جاتي كه داراي آلودگيهاي قارچي مي باشند ممكنست مصرف كنندگان را در معرض اثرات سوء و مخاطرات ناشي از توكسين قارچ قرار داده و سلامتي آنها را به مخاطره بيندازد.
مطالعه انجام شده در زمينه تعداد مراكز توليد و عمده فروشيهاي ادويه جات واقع در منطقه غرب تهران نشان داد كه تعداد 2 مركز توليد و 35 مراكز عمده فروشي در اين منطقه مشغول بكار مي باشند.
بدليل نداشتن دانش علمي و عملي، بي توجهي در زمينه مراحل برداشت، توليد و بسته بندي و شرايط نگهداري آلودگيهاي موجود در ادويه جات را شاهد هستيم.
در اين مطالعه از تمامي مراكز توليد و عمده فروشيهاي ادويه جات در منطقه غرب تهران از شناسايي تعداد 104 نمونه از ادويه جات بترتيب تعداد 41 نمونه از زردچوبه، 37 نمونه از فلفل سياه و 26 نمونه از سماق بصورت راندوم نمونه برداري شده و پس از انتقال به آزمايشگاه روي محيطهاي كشت VRBL,EC, LST و برليانت گرين جهت تشخيص آلودگي ميكروبي و روي محيط كشت سابرودكستروزآكار جهت تشخيص قارچ انتقال داده شد.
در مورد باكتريها پس از تشخيص و شناسائي كلي فرمها و اشريشياكلي با روش شمارش پرگنه با كشت روي محيط كريستال ويولت نوترال رد بايل لاكتوز آگتر بر روي پليت به شمارش آنها اقدام شد.
در مورد قارچها پس از انتقال روي محيط سابورودكستروزآگاررو رويت قارچ رويش يافته، آزمايش قطعه اي از خرد شده كشت انجام و نسبت به رنگ آميزي با محلول لاكتوفنل كاتن و بلو بالاخره در صورت ضرورت اجراي كشت لام و رنگ آميزي آن اقدام و با استفاده از ميكروسكوپ مورد شناسائي قرار گرفتند. در اين بررسي مشخص شد كه 85 نمونه از 104 نمونه از ادويه جات نمونه برداري شده به گونه اي ميكروبي بودند كه 7/81 درصد كل نمونه را شامل مي شود. از بين 104 نمونه مورد آزمايش قرار گرفته ادويه زردچوبه با 95 درصد موارد آلودگي با عوامل بيولوژيكي مقام اول و ادويه فلفل سياه با 5/86 درصد موارد آلودگي با عوامل بيولوژيكي مقام دوم و ادويه سماق با 8/53 درصد موارد آلودگي با عوامل بيولوژيكي مقام سوم را به خود اختصاص داده اند.
كلمات كليدي: