بررسي همراهي هاي بيماريهاي كبدي بخصوص هپاتيت هاي C-B-A با ضايعات پوستي

نويسنده: منيرالسادات سياه پوش
استاد راهنما: حبيب انصارين، غلامحسين غفارپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي پوست و مو
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: همراهي طيفي از ضايعات جلدي با بيماريهاي مزمن كبدي علي الخصوص هپاتيت مزمن فعال و سيروز صفراوي اوليه از ديرباز مورد توجه بوده است. با بررسي ضايعات مختلف پوستي مي توان بيماريهاي زمينه اي را شناخت و به درمان آنها همت گمارد. از مهمترين علل هپاتيت مزمن فعال ابتلا به عفونت هاي هپاتيت ويروسي C-B-A مي باشد. ضايعات جلدي ناشي از هپاتيت ويرال شامل: خارش، كهير، بثورت، ماكولوپاپولر، پورپورا، ليكن پلان، پوروكراتوز، اكرودرماتيت پاپولركودكي مي باشند كه برحسب شيوع گزارش شده است. هپاتيت ويرال B بيشترين ميزان ضايعات جلدي را نسبت به انواع ديگر هپاتيت ايجاد مي كند و با بررسي HB آنتي ژن و آنتي بادي در سرم بيماران شيوع فراوان تر ضايعات پوستي در آنها به چشم مي خورد. هپاتيت ويرال C كه قبلاً بعنوان هپاتيت nonB-nonA شناخته شده بود همراهي چشمگيري با ضايعات جلدي از جمله ليكن پلان دارد. ضايعات جلدي هپاتيت ويرال B و C ناشي از رسوب ايمون كمپلكس در ديواره عروق مي باشد. اكرودرماتيت پاپولركودكي نيز گاهاً گزارش شده است ولي نقش فيزيوپاتولوژيك ويروس هپاتيت B هنوز به اثبات نرسيده است. مطالعه گذشته نگري با بررسي تعداد 130 پرونده بيمارستاني بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن كبدي بخصوص هپاتيت مزمن فعال و سيروز صفراوي كوشش شده است كه با استفاده از تستهاي كبدي و HBsAB-HBsAg-HBeAb-HBcAb راهي جهت دستيابي در توجيه ضايعات جلدي بيماران در آينده بيابيم و نيز با بررسي بر روي بيماران پوستي مراجعه كننده به بيمارستان فيروزآبادي با انجام تست هاي كبدي و HBsAg و ... بيماريهاي كبدي زمينه بيماران را شناسايي كرده و اقدام به درمان آنان نمود. در ضن گزارشاتي از كارهاي محققين خارجي نيز كه به نتايجي در اين راستا دست يافته اند آورده شده است.
كلمات كليدي: