بررسي هپاتيت ويروسي از نظر سن، جنس، اعتياد، شغل، علائم باليني سير بيماري و عوارض

نويسنده: عباس اسدپور
استاد راهنما: علي صارمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: نتيجه اي كه از اين مختصر حاصل گرديد به شرح زير است:
1- هپاتيت ويرال بطور كلي و هپاتيت ويرال با عارضه در مردان شايعتر از زنان است.
2- هپاتيت ويروسي كه منجر به بستري شدن در بيمارستان گردد بيشتر در سنين بين 15 الي 60 سالگي رخ مي دهد.
3- علائم باليني شايع حين مراجعه بيماران به بيمارستان عبارت است از ضعف و بيحالي، بي اشتهايي و ايكتر
4- مواردي كه از هپاتيت چنانچه همراه با هيپربيلي روبينمي شديد، هيپوگليسمي يا هيپوآلبومينمي درحين مراجعه به بيمارستان باشند با پروگنوز بد همراه هستند و تقريباً اكثر اين بيماران دچار هپاتيت فولمينانت مي شوند.
5- بروز هپاتيت مزمن فعال در صورتيكه شروع هپاتيت اوليه در سنين زير 15 سالگي اتفاق بيافتد بسيار شايعتر از شروع آن بعد از سن 15 سالگي است.
6- با توجه به اينكه در بيماران مبتلا به هپاتيت اقدامات درماني فعلي نتايج قابل ملاحظه اي از نظر بهبود پروگنوز بيماري نداشته است لذا انجام اقدامات پيشگيري كننده از طريق اقدامات بهداشتي و واكسيناسيون و تزريق ايمونوگلوبولين طبق جداول مختلف در اين مقاله پيشنهاد مي شود.
كلمات كليدي: