بيماري هپاتيت و پيشگيري در دندانپزشكي

نويسنده: رحيم اكبري
استاد راهنما: مسعود كريم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده: هپاتيت ويروسي بيماري سيستميكي است كه عمدتاً كبد را گرفتار مي سازد. تظاهرات انواع مختلف آنها مي تواند براي بيماران خطرساز باشد. بيماران مبتلا به هپاتيت ويروسي نيازمند آزمايش ها و تستهاي دقيق و صحيحي از نحوه بيماري خود هستند كه اين تستها و آزمايشها همواره بايد مورد ارزيابي قرار گيرند. و بدانيم چه تغييراتي در جريان اين بيماري در كبد رخ داده است و عوارض و پي آمدهاي آن چه مي تواند باشد، بيماران امكان پذيراي چه نوع درمان مناسب مي باشند. همچنين دندانپزشكان براي پيشگيري از انتقال بيماري براي خود، افراد شاغل در كلينيك و بيماران چه تدابير امنيتي را بايد رعايت بكنند.
كلمات كليدي: