بررسي و مقايسه ميزان شيوع هپاتيت D در افراد دياليزي و دونورهاي حامل HBsAg

نويسنده: علي كريمي
استاد راهنما: صفيه اميني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا علوم آزمايشگاهي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پيراپزشكي،
چكيده: اين پژوهش به منظور بررسي ميزان شيوع هپاتيت D در بين بيماران دياليزي و مقايسه آن با گروه شاهد (دهنده هاي خوني) در استان تهران انجام شد و در مجموع 230 نمونه از خون بيماران همودياليزي و دهنده هاي خوني مورد آزمايش قرار گرفت 219 نفر (2/95 درصد) نمونه ها حامل HBsAg بودند كه در گروه بيماران دياليزي 18 نفر (3/25 درصد) Anti-HDV مثبت و در دهنده هاي خوني 2 نفر (3/1 درصد) Anti-HDV مثبت بودند. يعني در مجموع 20 نفر (7/8 درصد) كل نمونه ها (بيماران دياليزي و دهنده هاي خوني) داراي Anti-HDV بودند و در هيچكدام از آنها HDVAg مثبت نبود. همچنين در اين پژوهش ارتباط Anti-HDV با ساير متغيرها نيز مورد بررسي آماري قرار گرفت و بين Anti-HDV با وضعيت دفعات دياليز در ماه و زمان دياليز و درنتيجه احتمال آلودگي دستگاه دياليز ارتباط معني داري بدست آمد بطوري كه 7 نفر (8/38 درصد) موارد Anti-HDV مثبت مربوط به بيماران دياليزي بود كه 12 بار در ماه تحت همودياليز قرار گرفته بودند و 4 نفر (22 درصد) موارد Anti-HDV مثبت مربوط به بيماران دياليزي بود كه بيش از 10 سال تحت دياليز بودند. همچنين در اين پژوهش ارتباط معني داري بين حضور Anti-HDV مثبت با سوابق فردي (سابقه دريافت خون، سابقه مراجعه به دندان پزشكي و سابقه جراحي) در هر دو گروه (دياليزي و دهنده خوني) بدست آمده است.
كلمات كليدي: