بررسي علت 50 مورد يرقان هاي هپاتوسلولارو هموليتيك

نويسنده: سيد محمد علوي نيا
استاد راهنما: سيد محمدحسين هاشمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: يرقان يكي از علايم سيستمهاي مختلف بدن و يكي از نشانه هايي است كه بيمار را به پزشك مي كشاند. بيماريهاي پارانشيمال كبدي، انسداد در مجاري صفراوي به دلايل مختلف، اختلالات مادرزادي در متابوليسم بيليروبين و بيماريهاي خوني همگي قادر به ايجاد يرقان در بيماران هستند. هرچند كه در اينگونه موارد يرقان معمولاً تنها علامت بيماري نيست، ولي از نگران كننده ترين علائم به ويژه براي بيمار است. امروزه تشخيص قطعي اين بيماريها به وسيله روشهاي كلينيكي و پاراكلينيكي ميسر شده است. استفاده از روشهاي بيوشيميايي دقيقتر، روشهاي تصويري مختلف و كاهش خطرات ناشي از بيوپسي اعضاي مختلف زواياي تاريك بسياري از بيماريها را روشن نموده اند. با پيشرفت ايمونولوژي تستهاي تشخيصي نوين پا به عرصه وجود گذاشته اند. اين روشها همچنين درك جديدي از مكانيسم هاي بيماريهاي مختلف بدست داده اند. در اين مجموعه ناچيز علل يرقان در بيماران بستري شده در بخش داخلي بيمارستان فيروزآبادي بررسي شده است. در ابتدا در مورد تعريف يرقان، متابوليسم بيليروبين، انواع هيپربيليروبينمي و نكات باليني در تشخيص يرقان اشاره و پس از آن علت يرقان در 50 مورد بيمار بستري شده، بررسي گرديده است. امكانات ناچيز و عدم تمايل بيماران در بسياري از موارد سدي در مقابل تشخيص قطعي بيماران بوده است. با توجه به حجم كم نمونه ها و عدم امكان نتيجه گيري دقيق و درست در هر مورد، بيماري به طور جداگانه بحث و سير آن بررسي شده است.
كلمات كليدي: