بررسي ميزان پوشش و ايمن زائي واكسيناسيون هپاتيت B در پرسنل بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) در سال 1378

نويسنده: محمد امير اميرخاني، سعيد شاه حسيني
استاد راهنما: سيد مؤيد علويان
استاد مشاور: سيد محسن رضوي
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: اين پايان نامه به فضل خداوند متعال با هدف تعيين پوشش و ميزان ايمني زائي واكسن هپاتيت B رايج در كشور در پرسنل بيمارستان حضرت رسول اكرم در آبانماه 1378 انجام يافته است. با توجه به شيوع بالاي بيماري هپاتيت B در سطح جهان كه حدود 4% مردم جهان را شامل مي شود و عوارض مهلك و طولاني مدتي كه به همراه دارد. مقابله با اين ويروس را با اهميت خاصي همراه ساخته است. با عنايت به عدم وجود درمان مؤثر براي اين بيماري بحث واكسيناسيون آن نيز داراي اهميت ويژه اي مي باشد. لذا در اين مطالعه سعي شده است علاوه بر بررسي ميزان پوشش يكي از گروههاي در معرض خطر اين بيماري كه پرسنل بهداشتي درماني مي باشند، ميزان ايمني زائي واكسن هپاتيت B رايج در كشور نيز مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين مطالعه 500 نفر از پرسنل بيمارستان رسول اكرم (ص) از نظر پوشش و ايمني زائي واكسيناسيون هپاتيت B مورد بررسي قرار گرفتند و مشخص گرديد كه ميزان پوشش واكسيناسيون هپاتيت B در زماني كه هپاتيت B جزء برنامه واكسيناسيون كشوري قرار گرفته در يكي از بيمارستانهاي مهم كشور كمتر از حد انتظار بوده و حدود 4/64% مي باشد كه در اين ميان پرستاران و بهياران به طور خاص داراي پوششي حدود 80% مي باشند. اگر چه ميزان در معرض خطر بودن پرستاران و بهياران هم بيشتر از ديگر گروهها بوده و حدود 44% مي باشد. در اين بررسي مشخص گرديد ميزان ايمني زائي واكسن هپاتيت B رايج در كشور حدود 86% بوده و ايمني زائي مذكور با سن، جنس و مدت زمان سپري شده از تزريق واكسن ارتباط محسوس و معني داري نداشته و از طرف ديگر با وزن و سابقه مصرف دخانيات ارتباط معني داري داشته است. با توجه به نكات و آمارهاي فوق الذكر مهمترين نتايجي كه مي توان از اين مطالعه گرفت اين است كه علل و عوامل اصلي پائين بودن ميزان پوشش واكسيناسيون هپاتيت B در پرسنل بهداشتي درماني مورد بررسي و چاره جوئي قرار بگيرد. اگر چه عدم اطلاع كافي از عوارض هپاتيت، ترس از عوارض جانبي واكسن رايج و سهل انگاري از موارد اشاره شده پرسنل دريافت نكرده واكسن بوده است. ضمناً علل و عوامل پايين بودن اثربخشي و ايمني زائي واكسنهاي رايج در كشور نيز مطالعه و برطرف گردد تا انشاءا... شاهد ريشه كن شدن اين بيماري خطرناك و مزمن در سطح جامعه و رفع اين خطر از پرسنل بهداشتي درماني عزيزمان باشيم.
كلمات كليدي: