بررسي ميزان اثر ايمني زائي واكسن هپاتيت B در تالاسمي ماژور در سالهاي 76-66

نويسنده: مسعود نژادان، مسعود اخضري، ميرحجت سيداشرفي
استاد راهنما: وثوق
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: