تعيين ميزان توافق بين پاتولوژيستها در نمره دهي (Scoring) هپاتيت مزمن با استفاده از روش Ishak

نويسنده: رضا رفعت نژاد
استاد راهنما: مريم كديور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي پاتولوژي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: مطالعه حاضر براي بررسي ميزان توافق بين مشاهده گران (پاتولوژيست ها) در استفاده از سيستم نمره گذاري به روش Ishak. براي گزارش بيوپسي هاي هپاتيت مزمن انجام شده است. 18 مورد بيوپسي كبد از بيماراني كه ابتلاي آنها به هپاتيت مزمن و ويروسي از نظر سرولوژيك به اثبات رسيده بود، وارد مطالعه شدند. نمرده دهي به روش Ishak توسط چهار پاتولوژيست كه با اين سيستم آشنا بودند، صورت پذيرفت. بيوپسي ها با روش هاي H&E، رتيوكلين و تريكوروم رنگ آميزي شده و به صورت كور (blind) در اختيار پاتولوژيست ها قرار گرفت. براي تعيين ميزان توافق از ميزان كاپا (cappa value) استفاده شد. ميزان كاپا براي درجه بندي از صفر تا 26/0 با ميانگين 08/0 و براي مرحله بندي از 02/0 تا 58/0 با ميانگين 29/0 متغير بود كه حاكي از توافق كمتر از متوسط و يا به عبارتي عدم توافق بين مشاهده گران است. با اين وجود نتايج به دست آمده، براي مرحله بندي نشانگر توافق بيشتري نسبت به درجه بندي بود. ميزان توافق براي هريك از موارد فوق بيش از 70/0 نشانه توافق خيلي خوب و بين 51/0 تا 70/0 توافق خوب و 31/0 تا 5/0 به عنوان توافق متوسط پذيرفته شده است. در مجموع بر اساس نتايج فوق، براي رسيدن به تكرارپذيري خوب تا عالي در نمره گذاري هپاتيت هاي مزمن، برگزاري كنگره هاي بازآموزي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد. تا از اين طريق بتوان به يك توافق جمعي دست يافت.
كلمات كليدي: