تعيين فراواني هپاتيت C در بيماران همودياليزي بيمارستان شهداي هفت تير در نيمه اول سال 83

نويسنده: اعظم علمداري
استاد راهنما: فرهاد زماني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: