سرطانهاي دستگاه گوارش، كبد و مجاري صفراوي

نويسنده: حميد جلوه
استاد راهنما: مسعود صالح
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك: دكترا تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: