بررسي افزايش CRP سرم در تعيين پيش آگهي كانسرهاي كولوركتال در مركز درماني شهداء تجريش

نويسنده: سميرا اكبريان
استاد راهنما: موسوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: سرطان كولون شايعترين سرطان دستگاه گوارش و دومين علت مرگ پس از سرطان ريه مي باشد. لذا تعيين پيش آگهي و احتمال عود در بيماران مبتلا به كانسركولون آنهم از طريق تومورماركرهايي نظير CRP خصوصا بدليل سرعت و سادگي و قابليت دسترسي به آن حتي در آزمايشگاههاي كوچك با صرف هزينه ناچيز حائز اهميت بسيار است. در اين تحقيق 80 نمونه مورد بررسي قرار گرفتند كه بر روي 40 بيمار مبتلا به كانسركولوركتال كه طي سالهاي 80-77 در 4 مركز دانشگاهي شهداء، طالقاني، امام خميني و شريعتي تحت عمل جراحي قرار گرفته اند مطالعه گرديد و با 40 فرد سالم مورد مقايسه قرار گرفتند. range سني آنها بين 21 تا 80 سال بود كه بيماران مبتلا به بيماريهاي التهابي نظير عفونتها يا بيماريهاي Collagen Vascular از مطالعه حذف شدند. مطالعه به روش آناليتيكال انجام شده است و نمونه گيري به روش مستمر انجام شده است. در اين مطالعه از هر فرد قبل از عمل جراحي، 5 سي سي خون گرفته مي شد و سپس سانتريفوژ شده و سرم جدا شده روي آن، با قطره اي از محلول لاتكس آگلوتيناسيون آميخته مي گرديد. بعد از طي مراحلي، مايع حاصله از نظر وجود يا عدم وجود رسوب بروش ماكروسكوپي و نيز ميكروسكوپي بررسي مي گرديد. سطوح سرمي CRP قبل از عمل و نيز ارتباط افزايش سطوح سرمي CRP با فاكتورهاي كلينيكي- پاتولوژي و پروگنوز بيمار بررسي گرديد. نتايج حاصله از اين مطالعه نشان داد كه 4/94% از بيماران مبتلا به كانسر كولوركتال كه CRP سرم شان افزايشي نداشتند بعد از 3 سال زنده ماندند. 4/94%= 3YSR ولي فقط 1/59% از بيماراني كه سطوح سرمي CRP شان افزايش داشت بعد از 3 سال زنده ماندند. (P=0.01)
در بيماراني كه افزايش سطح سرمي CRP داشتند، تعداد افراد بسيار بيشتري نسبت به افرادي كه بدون افزايش در سطح سرمي CRP بودند در طبقه بندي دوك D Stage قرار گرفتند. (1/38% در مقابل 1/11%) در پايان در اين مطالعه اثبات گرديد كه سطوح سرمي CRP افزايش يافته قبل از عمل، يك اندكس پتانسيل بدخيمي، سير باليني، رفتار ببيولوژيك، تمايز تومور، تهاجم دوردست و نيز يك اندكس پيشگويي كننده پروگنوز در مبتلايان به كانسر كولوركتال مي باشد.
كلمات كليدي: