بررسي شيوع علل يرقان در بيماران بستري شده در بيمارستانهاي بوعلي و لقمان حكيم در سالهاي 78-1372

نويسنده: قاسم كريمي
استاد راهنما: عباس تحصيلي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: زردي يا يرقان عبارت است از تغيير رنگ پوست و صلبيه به رنگ زرد كه در صورت تجمع بيلي روبين در بافتهاي فوق به وجود مي آيد. در اين تحقيق كه به روش گذشته نگر (Retrospective) انجام شده است. هدف بدست آوردن يك ديد كلي در رابطه با نحوه اداره و سير تشخيصي و علل شايع ايكتر در كشور ما مي باشد. در بررسي ما، كليه بيماران بالاي 15 سال كه در فاصله سالهاي 78-1372 با شكايت ايكتر ( و كد ايكتر در بايگاني) بستري شده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. به علت نقايصي كه در امر كدگذاري و بايگاني پرونده ها وجود داشت از 62 پرونده استخراج شده، تنها 50 پرونده واجد شرايط بودند. در 80% موارد، بيماران با تشخيص قطعي از بيمارستان مرخص شده اند و دليل مشخص نشدن علت ايكتر در 20% موارد باقيمانده تاخير در استفاده از وسايل تشخيص و ترخيص بيماران بوده است. نتايج بدست آمده در اين تحقيق عبارتند از:
I- از 50 بيمار مورد بررسي26 نفر (52%) را آقايان و 24 نفر (48%) را خانمها تشكيل داده اند. شايعترين علت ايكتر در هر دو جنس، وجود كلستاز (مردها 38% و زنان 40%) مي باشد. ساير علل ايكتر به ترتيب شيوع عبارتند از: هپاتيت دارويي، بيماري مزمن كبدي، سندروم ژيلبرت، هپاتيت برق آسا، كمبود G6PD، كمبود پيروات كيناز و شوك سپتيك.
II- شايعترين سنين ابتلا به بيماري ايكتر، 79-70 سالگي بوده است.
III- از ميان سمپتومها، شايعترين شكايات به ترتيب عبارتند از :1- زردي، 2- درد شكمي (اپي گاستر و RUO)، 3- تهوع و استفراغ، 4- بي اشتهايي، 5- خارش، 6- تب و لرز، 7- كاهش وزن، 8- پر رنگي ادرار، 9- مدفوع كم رنگ، 10- ضعف و بيحالي.
IV- در معاينات فيزيكي، شايعترين يافته ها به ترتيب عبارتند از: 1- ايكتر، 2- تندرنس شكمي، 3- تب، 4- لمس توده شكمي
V- در مطالعات آزمايشگاهي، شايعترين يافته ها به ترتيب عبارتند از: 1- افزايش بيلي روبين (توتال و مستقيم)، 2- افزايش ترانس آمينازها (ALT, AST)، 3- افزايش آلكالين فسفاتاز (ALPH).
VI- با انجام يك سري آزمايشات بيوشيميايي كبدي در مرحله اول و استفاده از هر يك از وسايل تشخيصي (سونوگرافي، PTC ,ERCP، و ...) در مرحله بعد مي توان گامهاي مهمي در جهت تشخيص علت ايكتر برداشت.
VII- بهبود شرايط نگهداري پرونده ها و وارد نمودن اطلاعات ضروري در آنها و نظارت بر پرونده ها و دقت در مسائل اپيدميولوژيك، در انتخاب مسير تشخيصي اين بيماران مي تواند آمار تشخيصي ما را از 80% بيشتر نموده و پرونده هاي كاملتر و مطمئن تري جهت بررسي هاي بعدي برجاي بگذارد.
كلمات كليدي: