اندازه گيري و مقايسه تغييرات CEA و AFP در سرطانهاي گوارشي

نويسنده: عبدالرضا كمالي
استاد راهنما: خسرو مجيرشيباني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا علوم آزمايشگاهي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پيراپزشكي،
چكيده: 61 بيمار مبتلا به سرطانهاي مختلف گوارشي در دو گروه جداگانه (گروه اول = بيماران جراحي نشده، گروه دوم = بيماران جراحي شده) در مقايسه با 30 فرد سالم مورد سنجش و ارزيابي توام CEA و AFP قرار گرفتند. بيماران مبتلا به كارسينوماي معده در گروه اول به علت كمي افراد از نظر آماري از پژوهش كنار گذاشته شدند با وجود اينكه در 3/33% بيماران مبتلا به كار سينوماي مري و 80 درصد بيماران مبتلا به كارسينوماي كولوركتال سطوح CEA قبل از درمان غيرطبيعي بود، با اين حال اختلاف ميانگين مقادير CEA قبل از درمان با افراد سالم شاهد از نظر آماري معني دار نبود. (05/0 p>) لذا نمي توان با تست CEA منفي بدخيمي مري و كولوركتال را رد كرد و اصولا نبايد از تست CEA براي تشخيص بدخيمي مري و كولوركتال استفاده كرد. در تمام بيماران مبتلا به سرطانهاي مختلف گوارشي سطوح AFP قبل از درمان طبيعي بود. اختلافات قابل توجه آماري CEA، در بيماران جراحي شده مبتلا به سرطانهاي كولوركتال مشاهده گرديد. (05/0p<).
ماركر CEA در تشخيص فعاليت بيماري نظير پيشرفت ضايعات انتشار بيماري، عود سرطان كولوركتال و معده مي تواند مفيد واقع گردد. اندازه گيري CEA مي تواند شاخص خوبي براي كشف متاستاز سرطانهاي كولوركتال بشمار رود. ماركر AFP در اين خصوص به جز يك مورد با متاستاز كبدي هيچگونه نقشي نداشته است. تغييرات CEA در بيماران مبتلا به كارسينوماي كولوركتال بيشتر از بيماران مبتلا به سرطان معده مي باشد. در حاليكه تغييرات اين ماركر در بيماران مبتلا به كارسينوماي مري ناچيز است. تغييرات AFP در تمام بيماران مبتلا بد سرطانهاي گوارشي بسيار كم و بين 7/6 تا 1/11% متغير بود. از آنجا كه توزيع AFP به جز چند مورد شبيه افراد سالم بود نتيجه گرفته شد كه اين ماركر نقش بسيار محدودي در ارزيابي بيماران مبتلا به سرطانهاي گوارشي دارد. در حاليكه CEA ميتواند علاوه بر سرطانهاي كولوركتال، در ارزيابي بيماران مبتلا به سرطانهاي معده نيز مفيد واقع گردد. اين مطالعه ثابت كرد كه اساسا اندازه گيري توام و همزمان تومور ماركر AFP با CEA، نميتواند توان ماركري CEA را افزايش دهد.
كلمات كليدي: Carcinoembryonic, Antigen (CEA), Alpha-Feto protein (AFP