بررسي علايم و خصوصيات افراد مبتلا به سرطان تخمدان در بيمارستان طالقاني در سالهاي 1375 تا 1380

نويسنده: فريده بهتاش
استاد راهنما: رضا مشايخي
استاد مشاور: اذن ا... آذرگشب
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي زنان و زايمان
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: در اين مطالعه نتايج بررسي 78 بيمار كه با تشخيص سرطان تخمدان در بخش زنان بيمارستان طالقاني بستري شده بودند و تحت درمان قرار گرفته بودند بررسي شده است. ميانگين سن زنان در هنگام تشخيص 82/43 سال بوده است 2/43 موارد در stage III و stage IV بودند علائم بيماري قبل از تشخيص بيماري در 60% به صورت درد شكمي، 2/46% به صورت گوارشي، علائم ادراري 4/6 %، خونريزي واژينال 12% بودند. بطور معمول 85% موارد حداقل يك علامت قبل از تشخيص سرطان تخمدان را تجربه كرده بودند. در 2/94 % موارد علائم در كمتر از يكسال و در 9/73% موارد در كمتر از 6 ماه و در 8/63% موارد كمتر از 3 ماه وجود داشته است بيشتر علائم ديررس با اتساع شكم همراه بودند. در 9/17% موارد معاينه لگني انجام شده بود بنابراين در صورتيكه بيماري كه با علائم مبهم شكمي مراجعه ميكند معاينه لگني انجام شود تشخيص بيماري در مراحل ابتدائي تر صورت مي‌گيرد. تشخيص سرطان تخمدان بخاطر علائم مبهمي كه هر دو پزشك و بيمار را گمراه مي كند مشكل است. بنابراين، متدهائي كه توانايي تشخيص زودتر را داشته باشد بايد مدنظر باشد.
كلمات كليدي: