بررسي تومورهاي بدخيم كبدي به وسيله CT SCAN و مقايسه آن با روش هاي ديگر IMAGING

نويسنده: مهرداد شيرواني
استاد راهنما: مينو شجاعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اخيراً توموگرافي كامپيوتري بعنوان امتحان غربالگر انتخابي براي مشخص نمودن متاستازهاي كبدي است . نقش MRI بعنوان چنين امتحاني در دست تحقيق است. يك توموگرافي كامپيوتري با كيفيت بالا احتياج به روش BOLUS INCREMENTAL همراه با تجهيزات خوب دارد. اگر تصويربرداري آهسته تر استفاده شود، هر دو تصاوير حاجب شده و نشده پيشنهاد ميگردند. موقعي كه پارانشيم كبدي بدليل رسوب چربي و يا وجود ادم داراي دانسيته پائيني است، تشخيص ضايعات بدخيم كبدي با اشكال روبرو مي شود. زماني كه يك دانسيته پايين منتشر در پارانشيم كبدي مشاهده مي شود نبايد به توموگرافي كامپيوتري جهت رد كردن توده هاي كبدي قناعت كنيم و يك امتحان تصويربرداري تكميلي پيشنهاد ميگردد. پس از آنكه يك ضايعه مشخص شد، بايد براي بدست آوردن يك تشخيص اختصاصي تلاش نمود. بدون در نظر گرفتن نمونه برداري متاستازهاي معيني مخصوصاً وقتي كه كلسيفيه باشند، يك نماي اختصاصي در توموگرافي كامپيوتري دارند. يك همانژيوم كاورنوس كبد نيز تقريباً در نيمي از موارد نماي اختصاصي با استفاده از تصاوير راديولوژيك مقدور است. در اينها توموگرافي كامپيوتري و يك بررسي راديونوكلئيد در رسيدن به تشخيص اختصاصي مكمل مي باشند. اين ضايعات شاملند بر همانژيوم–كاورنوس با يك تظاهر غير اختصاصي در توموگرافي كامپيوتري، در حاليكه در بررسي بوسيله گلبولهاي قرمز نشاندار با تكنسيوم نماي مشخصه اي را دارا مي باشد. همچنين جزء اين گروه مواردي مي باشند كه توموگرافي كامپيوتري غيرطبيعي ولي اسكن راديونوكلوئيد طبيعي از كبد و طحال دارند. اين موارد شاملند بر ضايعات كانوني چربي در كبد، هيپرپلاژي كانوني گره اي و گاهي مواقع آدنوماي كبدي. گروه سوم از ضايعات يك نماي نسبتاً اختصاصي فقط در توموگرافي كامپيوتري دارند، ولي اغلب براي تشخيص قطعي نياز به نمونه برداري مي باشد اين موارد شاملند بر هپاتوم كه بصورت توده توأم با ترومبوزوريد باب ظاهر شود. آدنوم كبدي با خونريزي مركزي و بالاخره هيپرپلازي گره اي-كانوني (FOCAL- NODULAR) با يك فيبروز مركزي ستاره اي شكل مي باشند. گروه چهارم ضايعات كبدي را شامل مي شوند كه نماي اختصاصي يا پيشنهاد دهنده در توموگرافي كامپيوتري ندارند، در اين ضايعات جهت تشخيص قطعي نمونه برداري لازم است.
كلمات كليدي: