بررسي كانسرهاي كولوركتال از تاريخ 1/1/74 لغايت 31/6/80 در بخش جراحي بيمارستان شهدا

نويسنده: نرگس پاياني
استاد راهنما: آرام تاج الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سرطان كولوركتال شايعترين بدخيمي دستگاه گوارش مي باشد و دومين علت مرگ بعد از سرطان ريه در مردان و دومين علت مرگ بعد از سرطان پستان در زنان است. در كشورهاي غربي 8-6% موارد ابتلا زير 40 سال هستند. در حالي كه طبق بررسي قبلي كه در ايران انجام شده و اين بررسي 20% است و بيشترين بروز در گروه سني 70-60 سال وجود دارد و منابع ديگر نيز اين يافته را تأييد مي كند شايعترين محل بروز كانسر ركتوسيگموئيد است كه در اين تحقيق نيز بيشترين محل ظهور كانسر بوده (5/36%) است. اين تحقيق همچنين نشان مي دهد كه طبق منابع موجود كبد بيشترين محل متاستاز است (25/68%). شكايتهاي عمده بيماران درد شكم و خونريزي از مقعد و يبوست است كه دركشور ما بعد از كاهش وزن بيشترين شكايات بيماران را تشكيل مي دهد. گرچه در پرونده ها تعريف مشخصي از كاهش وزن نيامده بود ولي لازم به توجه است كه نشان مي دهد بيماران در كشور ما جهت بررسي ديرتر مراجعه مي كنند طوري كه كاهش وزن بيشترين شكايت بيماران مي باشد. در بررسي پاتولوژيك نوع well differentiated از بقيه بيشتر بود كه طبق منابع موجود نيز اين يافته تأييد مي شود.
كلمات كليدي: