بررسي پراكندگي كانسر معده در ايران

نويسنده: مجتبي معمار
استاد راهنما: حسن نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مطالعه زير روي يك گروه 100 نفره از بيماران مبتلا به كانسر معده در دو بيمارستان بوعلي و شهداء تجريش بين سالهاي 1370 تا 1373 انجام شده است. براساس اين مطالعه نتايج زير حاصل شده است. 1- كانسر معده بيماري مهلكي است كه طي دهه هاي اخير افزايش شيوع داشته است ولي عليرغم اين افزايش اميد به زندگي در بيماران مبتلا افزايش يافته است. 2- نسبت مردان مبتلا به زنان مبتلا در اين مطالعه1/2 بوده است. 3- شايعترين سن ابتلا دهه هفتم بوده است. 4- براساس اين مطالعه فاكتورهاي محيطي رل مهمتري نسبت به ژنتيك دارند و ژنتيك فقط در 6% موارد مطرح بوده است. 5- شايعترين ريسك فاكتورها اعتياد به ترياك و سيگار در 44% مصرف الكل در 25% موارد بوده است. 6- از لحاظ توزيع جغرافيايي در ايران شايعترين نرخ ابتلاء را در كشاورزان استان آذربايجان شرقي داريم لازم به ذكر است كه اين استان در كمربند سرطان مري قرار داشته و عادت خاص غذايي مردم اين استان نيز از نكات حائز اهميت است 7- شايعترين شكايت بيماران درد شكمي و شايعترين يافته معايناتي تندرنس اپيگاستر و شايعترين ناحيه درگير در معده ناحي بادي است.
كلمات كليدي: