بررسي شيوع اعتياد به سيگار در بيماران مبتلا به كانسر معده در بيمارستان لقمان حكيم در طي 2 سال (73-72)

نويسنده: سعيد فتح آبادي بزچلوئي
استاد راهنما: محمد اسلامي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا طب عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: كانسر معده بيماري نسبتاً شايعي است و زماني شايعترين علت مرگ ناشي از ابتلاء به سرطان را تشكيل ميداده است. شيوع كانسر معده در چند دهه اخير سير نزولي را طي كرده است و هنوز علت كاملاً مشخصي براي اين روند پيدا نشده است. شناسايي اين تومور قبل از گسترش به خارج معده و تهاجم به بافتهاي اطراف حياتي ميباشد. زيرا در صورتي كه در زماني درمان ضايعه محدوده مخاط و زير مخاط باشد پيش آگهي عالي خواهد بود. اين مطالعه بر روي 45 بيمار مبتلا به كانسر معده كه در سالهاي 73 و 72 در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستان لقمان حكيم بستري شده اند انجام شده است و نتايج زير بدست آمده است مردان مبتلا سه برابر زنان مبتلا بودند در حالي كه مطالعات ديگر مردان مختصري بيشتر از زنان در معرض خطر ابتلا كانسر معده بوده اند ميانگين سني مردان 67 سال و براي زنان 56 سال بود. اكثر بيماران اهل مناطق كوهستاني كشور بودند و شغل غالب بيماران كشاورزي بود. شايعترين علائم بيماران در زمان مراجعه درد، كاهش، وزن، استفراغ و كم خوني بود. سابقه بيماريهاي گوارشي ديگر (خونريزي گوارشي، زخم پپتيك ، گاستركتومي) در بيماران شايع نبود. 39% بيماران سابقه استعمال دخانيات را ذكر كردند. ميانگين سني اين گروه از بيماران 65 سال بود. نزديك به دو سوم بيماران در زمان مراجعه دچار كم خوني بودند كه اكثراً از نوع هيپوكروم ميكروسيتر بود. در اندوسكوپي انجام شده براي بيماران محل تومور غالباً در آنتروم و انحناء كوچك بودكه اين يافته با منابع مرجع مطابقت دارد. در بررسي پاتولوژيك تومورها اكثراً از نوع تمايز نيافته يا با تمايز كم بودند. در سونوگرافي تنها يك سوم بيماران شواهد گسترش تومور به خارج از معده را داشتند در حالي كه حين عمل جراحي غالباً نشانه هاي گسترش تومور به خارج معده و متاستاز به اعضاء مجاور دريافت شده است بنابر اين به نظر ميرسد سونوگرافي در مشخص نمودن ميزان گسترش و تهاجم بيماري ارزش كمتري دارد.
كلمات كليدي: