ارائه الگوهاي مناسب جهت تثبيت لجن فاضلاب شهر تهران

نويسنده: مهدي فرزاد كيا
استاد راهنما: سيد محمود شريعت
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، سيمين ناصري، امير حسين محوي
تاريخ دفاع: 1377/11/11
مدرك: Ph.D مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، گروه مهندسي بهداشت محيط
چكيده: فرايند هضم بي هوازي با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت زمين الگوي قديمي و متعارف تثبيت لجن در اغلب تصفيه خانه هاي كشورهاي غربي مي باشد(19) اين روش به تقليد از الگوهاي غربي در اغلب تصفيه خانه هاي فاضلاب لجن فعال در كشور از جمله طرح پيشنهادي تصفيه خانه جنوبي فاضلاب تهران (10) مورد توجه قرار گرفته است. تاسيسات هضم بي هوازي علاوه بر مشكلات راهبري حدود 40 تا 50 درصد از هزينه هاي سرمايه گذاري و راهبري حدود 40 تا 50 درصد از هزينه هاي سرمايه گذاري و راهبري تصفيه خانه هاي فاضلاب را به خود اختصاص مي دهند از اينرو اغلب طراحان درصد گريز از آنها و انتخاب گزينه هاي مناسبتر تثبيت هستند.(56)
كمپوست لجن به روشن توده هاي هوادهي ثابت از جمله روشهاي ساده و ارزان تثبيت لجن بوده كه در اروپا و آمريكا با موفقيت تجربه شده است. (51 و 34) اين روش مي تواند با توجه به شرايط اقليمي كشور ما در بسياري از مناطق به عنوان الگوي بهينه تثبيت مورد توجه قرار گيرد.
هدف از ارائه تحقيق بررسي امكان يابي تثبيت لجنهاي خام فاضلاب تهران به روش كمپوست با توده هاي هوادهي ثابت مي باشد. اين مطالعات طي چهار مرحله در واحد نمونه آزمايشگاهي كمپوست انجام گرفت و نشان داد كه در صورت تهيه توده ها از اختلاط لجن با خاك اره و خرده چوب به نسبت حجمي 1 به 8/1 و تامين ارتفاع و پوشش كافي براي آنها، فرآيند كمپوست قابليت تثبيت لجن را دارد. كيفيت ميكروبي كمپوست توليدي مطابق با كلاس A استاندارد ميكروبي (USEPA) و معيار (PFRP) اين سازمان، با قابليت كاربرد در اراضي كشاورزي و فضاي سبز ارزيابي شد. (55 و 38) برآورد اوليه هزينه هاي سرمايه گذاري و راهبري 25 ساله واحدهاي كمپوست و هضم بي هوازي مشخص نمود كه ارزش فعلي گزينه كمپوست كمتر از نصف ارزش فعلي گزينه هضم بي هوازي براي تصفيه خانه جنوبي فاضلاب تهران مي باشد.
كلمات كليدي: