درمان پالياتيو كانسر مري به روش الكل تراپي

نويسنده: رامين بهروزيان
استاد راهنما: رحيم آقازاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: فوق تخصص گوارش
دانشگاه: ، ،
چكيده: كانسر مري يكي از كانسرهاي شايع منطقه آذربايجان غربي است. روش هاي درماني ابداع شده از قبيل جراحي، راديوتراپي در Palliation بيماران تا حدي توانسته است مفيد واقع شود ولي عده كثيري از بيماران بعد از درمان هاي پالياتيو فوق دچار عود علايم بصورت عمدتاً ديسفاژي مي شوند تكليف اين عده از بيماران چه خواهد بود؟ در اين تحقيق جهت پاسخ گويي به سوال فوق از روش تزريق الكل بداخل تومور از طريق آندوسكوپي استفاده شده است. 17 بيمار تحت درمان با الكل تزريقي قرار گرفتند و بمدت 3 ماه پيگيري شدند. 16 بيمار بطور كامل بدون علامت شدند، يك بيمار به علت گرفتاري وسيع معده از مطالعه خارج شد.
در عرض 3 ماه پيگيري دو نفر عود ديسفاژي داشتند كه با تزريق مجدد الكل به داخل تومور بدون علامت شدند. هيچگونه عوارض در طول درمان در بيماران مورد مطالعه مشاهده نشد به نظر مي رسد الكل تراپي در كانسر مري جهت رفع ديسفاژي روشي سالم بدون عارضه ارزان قيمت و قابل دسترس باشد.
كلمات كليدي: