شيوع سرطان مري در رومشكان (بخشي در جنوب استان لرستان)

نويسنده: عزيزالله عباسي
استاد راهنما: فتوحي قيام
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: رومشكان يك منطقه روستايي در استان لرستان است كه در يكصد كيلومتري جنوب خرم آباد واقع شده است . هدف اين مطالعه آن است كه نشان دهد در اين منطقه سرطان مري بسيار شايع است و برابري مي كند با مناطقي از ايران و جهان كه بالاترين ميزان بروز اين سرطان را داشته اند و حتي مي تواند از اين هم بالاتر باشد و اينكه انجام برنامه هاي تحقيقاتي و فراهم آوردن تسهيلات تشخيصي و درماني در مورد اين گونه بيماران كه به وفور در اين منطقه محروم مملكت ما ديده مي شود لازم است.
كلمات كليدي: نورويش هاي مري، شيوع، علت شناسي